Site logo

7.2. POLASAÍ FRITHCHALAOISE 

RÉAMHRÁ 

Glacann Glór na nGael leis an dualgas agus an fhreagracht atá air maidir le caitheamh aon airgead poiblí a bhronntar air i bhfoirm deontais, nó eile , trí an luach is fearr ar airgid a chinntiú ar son an cháiníocóra agus ar son na Gaeilge.   Chuige seo, tá sé mar mar phríomh sprioc córas feidhmiúcháin, córais éifeachtach foirne agus bainistíochta foirne a cheapadh agus a fhorbairt.  Cinnteofar go mbeidh na córais agus na próisis acmhainní daonna agus rialachais corparáideach is fearr i bhfeidhm leis an luach is fearr airgid a ghnóthú.    Éilíonn Bord Stiúrtha Ghlór na nGael, óna chuid fostaithe go bhfeidhmeoidh siad  go macánta agus go hionraic i gcónaí.  Meabhraítear doibh go bhfuiltear ag baint úsáid as acmhainní poiblí don chuid is mó agus go bhfuil sé riachtanach go ndéanfar na hacmhainní sin a úsáid go cúramach agus go stuama.  Ar bhonn pearsanta, ní glacfaidh baill foirne le bronntanais, aíocht, nó sochair chomhchineáil ó thríú páirtí, riamh. Meabhráitear don fhoireann go mbíonn baol caolaoise ann i gcónaí i leith na hacmhainní seo agus is chóir a bheith airdeallach ar seo i gcónaí.    

AIDHM AN PHOLASAÍ

Is iad aidhmeanna an pholasaí seo ná: 
 1. tacaíocht agus spreagadh a thabhairt do chultúr na macántachta agus na gairmiúlachta Ghlór na nGael trí eocharphrionsabail i leith na calaoise a sheachaint agus a aithint.
 2. treoir agus eolas a sholáthar do bhaill foirne na heagraíochta ar conas tabhairt faoi amhrais ghníomhaíochtaí calaoise féideartha. 
 

CAD IS CALAOIS ANN? 

Áirítear na  gníomhaíochtaí seo a leanas mar chalaois; Amhail: breabaireacht, brionnú, ceilt fíoras, claonchasadh, claonpháirtíocht, cluain, comhcheilg ábhartha, gadaíocht, mídhilsiú, sracadh agus uiríoll bhréagach.  Tuigtear calaois mar mí-ionrachais ar mhaithe le buntáiste.   

FREAGRACHTAÍ MAR FHEIDHMEANNAS AGUS MAR BHAILL AONAIR FOIRNE

1.  Freagrachtaí an Fheidhmeannais

 1. i)  rialuithe éifeachtacha a fhorbairt agus a choimeád maidir le calaois a chosc; 
 2. ii)   dianfhiosruithe a dhéanamh ar an toirt i gcás calaoise; 
iii) caingean dlí agus/nó gníomh smachtaithe a dhéanamh in aghaidh lucht déanta calaoise; 
 1. iv) gníomh smachtaithe a dhéanamh in aghaidh maoirseoirí sa chás go bhfuil baint idir mainneachtana maoirseoireachta agus gníomhú calaoiseach;   
 2. v)  na  rioscaí a aithint maidir le córais agus modhanna imeachta atá faoi lé calaoise;  
 3. vi)  a chinntiú go bhfuil na rialuithe á gcomhlíonadh. 
 
 1.  Freagrachtaí baill aonair foirne;
 2. i)  feidhmiú go hionrach agus go macánta maidir le húsáid acmhainní na heagraíochta.
 3. ii)  feidhmiú go hionrach agus go macánta maidir le láimhseáil agus úsáid cistí agus aiseanna poiblí agus eile. 
 4. ii)  má tá amhras ar fhostaí go bhfuil calaois déanta nó ar tí a bheith déanta, is chóir sin a thuairisciú láithreach don bhainsteoir líne nó don Cheannasaí nó don Chathaoirleach de réir mar is cuí. 
Is ceart tuairisciú don Bhainisteoir líne, nó sa chás go bhfuil baint aici/aige leis an chás don Cheannasaí nó má tá baint ag an gCeannasaí leis an chás don Chathaoirleach nó do Chathaoirleach an Choiste Iniúchta. Tá an t-eolas maidir leis an bpróiseas chuige seo le léamh i bPolasaí Sceithireachta na heagraíochta.