Site logo

Teanga Tí do Líonraí le Páistí Réamhscoile

Tacaíonn Glór na nGael le grúpaí súgartha gurb í an Ghaeilge teanga na ngrúpaí sin. Tugann na grúpaí súgartha de chuid Ghlór na nGael deis do pháistí tús a chur le foghlaim scileanna sóisialta agus an Ghaeilge a chluinstin i suíomh nadúrtha taobh amuigh den bhaile. Bíonn tuismitheoirí ábalta sult a bhaint as caidreamh agus líonra tacaíochta a chruthú.

Is íosmhéid de chúig a bheidh páirteach i ngach grúpa. Is féidir go bhfuil Gaeilge líofa, Gaeilge mheasartha ag tuismitheoirí agus iad ag iarraidh feabhas a chur lena gcumas nó iad ar bheagán Gaeilge ach gur mian leo caighdeán níos airde a bhaint amach. Tá áit ann dóibh sa scéim seo.

Is féidir leis leo siúd a bhfuil suim acu grúpa súgartha a bhunú teagmháil a dhéanamh le Glór na nGael le comhairle a fháil.

Is iad aidhmeanna an ghrúpa súgartha:

  1. Timpeallacht spreagúil a chruthú do pháistí óga, ina bhfuil siad in ann bualadh le chéile agus bheith ag spraoi go sábháilte agus go compordach;
  2. Páistí a spreagadh chun an Ghaeilge a úsáid;
  3. Deis a thabhairt do thuismitheoirí a bhfuil Gaeilge acu, í a úsáid le tuismitheoirí eile;
  4. Cabhrú le sealbhú agus cothú Gaeilge na bpáistí, i suíomh nádúrtha;
  5. Nasc teanga a chothú idir na páistí agus idir an tuismitheoir; agus
  6. Tuismitheoirí a mhealladh chun an rogha dearfach a dhéanamh an Ghaeilge a labhairt sa bhaile.

Má tá suim agat grúpa súgartha a bhunú, tá oifigigh fhorbartha Ghlór na nGael ar fáil le comhairle agus tacaíocht a sholáthar.

Grúpaí Súgartha

Thíos tá eolas faoi roinnt de na grúpaí Súgartha Gaeilge agus dátheangach atá ag feidhmniú fud fad na tíre. Tá roinnt acu bunaithe nó ag feidhmiú neamhspleách ar Ghlór na nGael ach tá Glór na nGael ann i gcónaí chun tacaíocht agus comhairle a chur ar fáil.

Má tá grúpa súgartha Gaeilge nó dátheangach ar siúl agat, nó ar mian leat ceann a bhunú, tar i dteagmháil le teaghlach@glornangael.ie agus cuirfear i dteagmháil tú leis an t-Oifigeach Forbartha i do cheantar chun comhairle agus tacaíocht a thabhairt.