Site logo

1.1. COMHDHEISEANNA

 

Leagtar amach sa chaibidil seo polasaithe na heagraíochta i leith na nithe seo leanas:

 

 

Is é polasaí na heagraíochta é go mbeidh timpeallacht oibre atá saor ó bhulaíocht, ciapadh nó imeaglú ann do gach fostaí. Ní ghlacfar le bulaíocht agus ciapadh san eagraíocht riamh.

Treisíonn na polasaithe thíos tiomantas na heagraíochta d’fhorbairt agus do chothú timpeallacht oibre atá saor ó chiapadh agus/nó leithcheal neamhdhleathach, agus atmaisféar ina léirítear meas ar dhínit gach fostaí. 

 

AIDHM AN PHOLASAÍ

Is é aidhm an pholasaí seo tiomantas na heagraíochta a léiriú do chomhdheiseanna de réir cheanglais na nAchtanna um Chomhionannas fostaíochta, 1998 agus 2004 ó dheas agus an An tOrdú um fhostaíocht agus um Dhéileáil Chothrom (Tuaisceart Éireann) 1998.

Tacaíonn an polasaí freisin le cearta na ndaoine atá ag baint leasa as earraí nó seirbhísí faoi na hAchtanna um Stádas Comhionann, 2000 agus 2004.

 

An aidhm atá againn ná chomhdheiseanna a chothú agus caitheamh go cothrom le gach fostaí, le gach iarratas ar phost, le custaiméirí agus le daoine a thagann i dteagmháil linn le linn a ngnáthoibre laethúla.

 

SCÓIP AN PHOLASAÍ

Tá an polasaí seo i bhfeidhm do gach ball d’fhoireann na heagraíochta agus gach iarratasóir ar phost leis an eagraíocht.

 

POLASAÍ

Cothaímid timpeallacht oibre atá saor ó chiapadh agus/nó leithcheal neamhdhleathach. Leagtar amach sna hAchtanna um Chomhionannas fostaíochta agus sna hAchtanna um Stádas Comhionann forais chosanta nach féidir leithcheal a dhéanamh bunaithe orthu. Is iad na forais sin:

 

 

Tá Glór na nGael tiomanta do chomhdheiseanna agus tá cleachtais i bhfeidhm aici i ndáil le rochtain ar fhostaíocht, ar choinníollacha fostaíochta, rochtain ar oiliúint agus ar thaithí, ardú céime nó athghrádú post, agus rangú post.

Ní dhéanfar cinntí ag tagairt do na forais seo mura bhfuil siad ina gcritéir dhlisteanacha sa chás áirithe, arna cheadú ag an reachtaíocht.

 

Tarlaíonn leithcheal díreach nuair nach gcaitear le duine amháin chomh maith céanna is a chaitear le duine eile, is ar caitheadh le duine eile nó ina gcaithfear le duine eile ar cheann de na forais atá sonraithe sa pholasaí seo. Tarlaíonn leithcheal indíreach nuair a chuireann foráil, ceanglas, polasaí nó riail duine le saintréithe áirithe faoi mhíbhuntáiste i gcomparáid le daoine nach mbeadh an tsaintréith sin acu.

 

NÓSANNA IMEACHTA

a.   Rochtain ar Fhostaíocht:

 

b.   Rochtain ar Oiliúint agus ar Thaithí

 

c.   Coinníollacha Fostaíochta

 

d.   Ardú Céime, Gníomhú ag leibhéal níos airde agus Athghrádú

 

e.   Rangú Post

 

f.   Cóiríocht Chuí

 

g.   Stádas Comhionann