Site logo

Beartais Eile Saoire – Deisceart

 

Saoire Uchtaithe

Tá Comhaltaí Foirne Ghlór na nGael i dteideal 24 seachtain ar a laghad de shaoire uchtaithe a thosóidh ar dháta socrúcháin an pháiste. Féadfaidh lánúin uchtála rogha a dhéanamh cén tuismitheoir a rachaidh ar Shaoire Uchtaithe, lánúineacha comhghnéis ina measc. Féadfar dul ar shaoire bhreise 16 seachtaine díreach i ndiaidh na tréimhse tosaigh a bhíothas ar shaoire uchtaithe. Íocthar saoire uchtaithe ar an dóigh chéanna le saoire máithreachais. Caithfidh tú a chur in iúl i scríbhinn do do Bhainisteoir Líne go bhfuil sé beartaithe agat dul ar shaoire uchtaithe ceithre seachtaine sula mbeartaítear an tsaoire a thosú.  

Saoire Atharthachta

Tá tuismitheoirí nua, nach iad máthair an pháiste iad, i dteideal dhá sheachtain saor ón obair, beag beann ar a dtréimhse seirbhíse roimhe sin, agus féadfaidh siad dul ar an tsaoire atharthachta am ar bith sna chéad sé mhí i ndiaidh na breithe nó an tsocrúcháin i gcás páiste uchtaithe. Is iad na tuismitheoirí ábhartha chun críocha saoire atharthachta athair an pháiste; céile, páirtí sibhialta nó comháitritheoir mháthair an pháiste; nó tuismitheoir páiste dheontóirghinte. Chomh maith leis sin, féadfaidh an duine eile sa lánúin nach bhfuil ag dul ar shaoire uchtaithe dul ar shaoire atharthachta. Caithfidh Comhaltaí Foirne tréimhse fógra a thabhairt a luaithe is indéanta go réasúnta, nó tráth nach deireanaí ná ceithre seachtaine sula mbeartaíonn tú dul ar shaoire atharthachta. Beidh ort deimhniú a thabhairt ó dhochtúir na máthar ag deimhniú an dáta a bhfuil súil le do pháiste, nó deimhniú ar dháta breithe iarbhír an pháiste má chuireann tú isteach ar an tsaoire i ndiaidh na breithe. I gcás páiste uchtaithe, caithfidh tú deimhniú socrúcháin an pháiste a sholáthar.  

AM SAOR LE HAGHAIDH COINNÍ RÉAMHBHREITHE

Tá aithreacha agus páirtithe, páirtithe comhghnéis san áireamh, atá ag súil le páiste i dteideal saoire gan phá chun dul chuig dhá choinne réamhbheirthe le máithreacha atá ag súil le páiste. Áirítear le “páirtí” céile nó páirtí sibhialta na mná atá ag súil le páiste agus duine, de cheachtar gnéas, atá i gcaidreamh fadtéarmach léi. Tá an ceart sin i bhfeidhm cuma má gineadh an páiste go nádúrtha nó trí inseamhnú deontóra.  

TUISMITHEOIRÍ IONAID

Tá an ceart sin agat freisin má tá tú le bheith i do thuismitheoir trí mháthairionadaíocht agus má tá tú i dteideal cur isteach ar Ordú Tuismitheora don pháiste a bheirtear tríd an máthairionadaíocht seo.  

TEIDLÍOCHT DO SHAOIRE ATHARTHACHTA

Caithfidh tú an t-am saor a úsáid chun tacú leis an máthair nó chun aire a thabhairt don pháiste agus a bheith páirteach i dtógáil an pháiste. Tagann cearta saoire atharthachta sa bhreis ar do liúntas laethanta saoire. Is iad na tuismitheoirí ábhartha:
 • Athair an pháiste
 • Páirtí (céile, páirtí sibhialta nó comháitritheoir) mháthair an pháiste
 • Tuismitheoir páiste dheontóirghinte
  I gcás páiste uchtaithe, is é/í an tuismitheoir ábhartha:
 • An tuismitheoir ainmnithe i gcás lánúin phósta chomhghnéis, nó
 • Páirtí na máthar uchtála, nó
 • Fear a uchtaíonn leis féin
 

PÁ ATHARTHACHTA

Tá fostaithe Ghlór na nGael i dteideal 2 sheachtain de shaoire atharthachta. Íoctar pá as an dá sheachtain as a chéile sin.   

CUR IN IÚL

Ba cheart do Chomhaltaí Foirne ar mian leo dul ar Shaoire Atharthachta a mBainisteoir Líne a chur ar an eolas faoin méid seo a leanas:
 • An tseachtain a bhfuil súil leis an bpáiste.
 • An méid saoire a dteastaíonn uathu a thógáil (dhá lá, seachtain amháin nó dhá sheachtain).
 • An dáta a dteastaíonn uathu go dtosóidh an tsaoire.
 • Má theastaíonn ó Chomhalta Foirne an dáta a dtosóidh a Saoire Atharthachta a athrú, caithfidh siad é sin a chur in iúl dá mBainisteoir Líne 28 lá ar a laghad roimh ré (seachas mura bhfuil sé sin indéanta go réasúnta).
 

Saoire do Thuismitheoirí

Cuireann Glór na nGael teidlíocht Saoire do Thuismitheoirí ar fáil do Chomhaltaí Foirne incháilithe a thagann leis an reachtaíocht atá i bhfeidhm i láthair na huaire. Tá na teidlíochtaí sin sa bhreise ar fhorálacha eile ar nós Saoire Mháithreachais agus Saoire Atharthachta. Tá Comhaltaí Foirne i dteideal saoire do thuismitheoirí gan phá sa chás:
 • Is tuismitheoir páiste faoi bhun 12 bhliain d’aois iad.
 • D’uchtaigh siad páiste faoi bhun 12 bhliain d’aois.
 • Tá freagracht tuismitheora orthu, faoi théarmaí na nAchtanna um Shaoire do Thuismitheoirí 1998–2019, i leith páiste atá faoi bhun 12 bhliain d’aois.
 • Tá páiste faoi bhun 16 bliana d’aois acu ar a bhfuil míchumas nó tinneas fadtéarmach.
 • Níl siad tar éis leas a bhaint as an teidlíocht iomlán i leith saoire do thuismitheoirí, i leith páiste incháilithe, le Glór na nGael nó fostóir eile.
 

RAON NA TEIDLÍOCHTA

Má tá tú incháilithe, ón 1 Meán Fómhair 2020, féadfaidh tú dul ar saoire gan phá suas le 26 seachtain le haghaidh gach páiste a chomhlíonann na coinníollacha cáilitheacha. Féadfaidh máithreacha agus aithreacha araon leas a bhaint as an teidlíocht iomlán le haghaidh saoire do thuismitheoirí le haghaidh gach páiste.  

TEIDLÍOCHT

Ní Comhaltaí Foirne i dteideal saoire do thuismitheoirí ach sa chás:
 • Cloíonn siad le haon iarratas ó Ghlór na nGael le haghaidh fianaise ar theidlíocht;
 • Téann siad ar saoire mar thréimhse leanúnach amháin, nó in dá bhloc a mhaireann sé seachtaine ar a laghad
 • Tá siad ag obair do Ghlór na nGael ar feadh bliana ar a laghad (ach má tá do pháiste an-ghar don teorainn aoise agus má tá tú ag obair do Ghlór na nGael ar feadh níos mó ná trí mhí ach níos lú ná bliain, féadfaidh tú dul ar shaoire do thuismitheoirí pro rata)
 • Thug siad fógra sé seachtaine ar a laghad dá mBainisteoir Líne, ag cur in iúl gur mhaith leo dul ar saoire; agus
 • Níor chuir Glór na nGael an tréimhse saoire ar athlá (féach thíos faoi ‘CUR AR ATHLÁ’);
  D’fhéadfadh Glór na nGael fianaise réasúnta a iarraidh ar:
 • Freagracht nó freagracht mheasta na gComhaltaí Foirne i leith an pháiste;
 • Dáta breithe an pháiste, nó i gcás páiste a uchtaíodh, an dáta ar ar thosaigh an socrúchán.
  D’fhéadfaí fianaise a thabhairt mar fhaisnéis a thugtar i ndeimhniú breithe an pháiste nó páipéir a dheimhníonn uchtú an pháiste. Caithfidh Glór na nGael tréimhse saoire a tógadh le fostóir roimhe sin a chur san áireamh, agus coimeádann Glór na nGael an ceart dul i dteagmháil leo chun a fháil amach ar tógadh aon saoire i leith an pháiste chéanna. Ar an gcaoi chéanna, má iarrann fostóir an Chomhalta Foirne amach anseo ar Ghlór na nGael sonraí a thabhairt faoi aon tréimhse saoire do thuismitheoirí a thóg an Comhalta Foirne i leith an Pháiste, tabharfaidh Glór na nGael an t-eolas sin don fhostóir. Mura dtógann an Comhalta Foirne a dteidlíocht iomlán faoi 12ú breithlá an pháiste, caillfear an teidlíocht. Is é an t-aon eisceacht leis sin má iarrann an Comhalta Foirne dul ar saoire ach nach raibh siad in ann mar gur chuir Glór na nGael an tsaoire a athlá.  

SAOIRE DO THUISMITHEOIRÍ A CHUR IN IÚL

Caithfidh tú fógra a thabhairt do Ghlór na nGael go bhfuil sé i gceist agat dul ar shaoire do thuismitheoirí. Caithfidh tú:
 • Fógra a thabhairt i scríbhinn
 • D’fhostóir a chur ar an eolas 6 seachtaine ar a laghad sula mbeartaítear an tsaoire a thosú
 • Dáta tosaithe na saoire, an chaoi a dtógfar an tsaoire agus fad na saoire a chur san fhógra
 • Cáipéis deimhnithe a shíniú le d’fhostóir ina ndeimhnítear sonraí do shaoire do thuismitheoirí ceithre seachtaine ar a laghad sula mbeartaítear an tsaoire a thosú
  An tráth ar féidir dul ar Shaoire do Thuismitheoirí:
 • Má tá tú incháilithe, féadfaidh tú dul ar shaoire do thuismitheoirí am ar bith:
 • Suas go dtí 12ú breithlá an pháiste; nó
 • I gcás páiste a uchtaíodh, suas go dtí 12ú breithlá an pháiste.
 • I gcásanna ina bhfuil míchumas nó tinneas fadtéarmach ar pháiste faoi bhun 16 bliana d’aois.
  Ní fhéadfar dul ar shaoire do thuismitheoirí i dtréimhsí níos giorra ná seachtain amháin. Caithfear dul ar shaoire do thuismitheoirí i dtréimhsí seachtaine iomláine. Más mian leis an gComhalta Foirne dul ar saoire a mhairfidh níos lú ná seachtain amháin, comhairfear fós mar sheachtain iomlán óna dteidlíocht é. Sonraítear thíos an chaoi ar féidir le comhaltaí foirne dul ar shaoire do thuismitheoirí:
 • Tréimhse saoire leanúnach amháin nó
 • Dhá bhloc ar leith a mhairfidh sé seachtaine an ceann ar a laghad
 • Má cheadaíonn d’fhostóir é, briste síos ina laethanta agus/nó uaireanta oibre
Caithfidh bearna deich seachtaine ar a laghad a bheith idir an dá thréimhse saoire do thuismitheoirí in aghaidh an pháiste.  

CUR AR ATHLÁ

Féadfaidh Glór na nGael tréimhse na saoire do thuismitheoirí a iarradh a chur ar athlá (seachas má bhaineann an t-iarratas leis an tréimhse díreach i ndiaidh breith páiste nó socrúchán uchtaithe páiste) sna cúinsí seo a leanas:
 • Níor thug an Comhalta Foirne fógra cuí;
 • Measann Glór na nGael go gcuirfí isteach an iomarca ar oibríocht an ghnó dá rachadh an Comhalta Foirne ar saoire sa tréimhse a sonraíodh ina f(h)ógra;
 • Tugann Glór na nGael fógra i scríbhinn don Chomhalta Foirne faoin gcur ar athlá ina leagtar amach na cúiseanna don chur ar athlá agus ina sonraítear na dátaí a gcomhaontaíonn an fostóir ceadú don Chomhalta Foirne tosú agus críochnú leis an tréimhse saoire tar éis comhairliúcháin;
 • Caithfidh Glór na nGael fógra a thabhairt don Chomhalta Foirne tráth nach deireanaí ná seacht lá i ndiaidh don Chomhalta Foirne fógra a thabhairt do Ghlór na nGael.
 

Saoire Phráinneach Teaghlaigh / Saoire Force Majeure

Más gá duit am saor a thógáil ón obair mar gheall ar chúinsí práinneacha teaghlaigh, d’fhéadfá a bheith i dteideal saoire le pá ar feadh tréimhse theoranta de réir na bhforálacha reachtúla atá i bhfeidhm. D’fhéadfadh an teidlíocht reachtúil do shaoire ‘force majeure’ teacht i bhfeidhm más gá duit a bheith i láthair láithreach le garghaol (do pháiste, chéile nó pháirtí, dheartháir nó dheirfiúr, thuismitheoir nó sheantuismitheoir) mar gheall ar ghortú nó tinneas i gcúinsí nach raibh aon choinne leo. Faoin tsaoire seo, tá an Comhalta Foirne i dteideal dul ar saoire trí lá ar a mhéad i dtréimhse 12 mhí, nó cúig lá ar a mhéad i dtréimhse 36 mí. Má chuireann tú isteach ar shaoire force majeure le haghaidh cuid de lá, comhairfear an lá sin mar lá iomlán de shaoire force majeure. Ba cheart fógra a thabhairt faoi shaoire force majeure a luaithe is indéanta go réasúnta. Nuair a fhilleann tú ón tsaoire sin, ba cheart duit achoimre i scríbhinn a thabhairt ar na fíricí a bhaineann leis an gcúis leis an tsaoire, lena n-áirítear an dáta a ndeachaigh tú ar an tsaoire agus do chaidreamh leis an té a bhí tinn nó a gortaíodh. Ag an bpointe sin, cinnfidh Glór na nGael an aicmítear an tsaoire i gceart mar theidlíocht force majeure, ag cur “triail shuibiachtúil réasúnta” i bhfeidhm agus ag fiafraí an raibh an cás práinneach, láithreach agus riachtanach. D’fhéadfadh Glór na nGael dul i dteagmháil leis an bhfostóir a bhí agat roimhe seo chun a dheimhniú an ndeachaigh tú ar shaoire force majeure cheana.