Site logo

Teaghlaigh sa Scoilphobal – Ag Labhairt Gaeilge sa Bhaile

Tá Glór na nGael ag tabhairt faoi fhorbairt ghréasán de theaghlaigh Ghaeilge i scoilphobail
scoileanna lánGhaeilge agus Gaeltachta. Is é is sprioc leis an scéim thacaíochta, Teanga Tí,
ná spreagadh agus tacaíocht a thabhairt do theaghlaigh an Ghaeilge a labhairt níos minice sa
bhaile. B’fhéidir go bhfuil Gaeilge mheasartha ag tuismitheoirí agus iad ag iarraidh feabhas a
chur lena gcumas nó iad ar bheagán Gaeilge ach gur mian leo caighdeán níos airde a bhaint
amach. Tá áit ann dóibh sa scéim seo.

Bronnann an scéim €600 ar gach scoil a ghlacfann páirt agus cuireann na scoileanna airgead
maitseála de €300 ar fáil. Tacaíonn an maoiniú seo le heagrú ar a laghad ceithre imeachtaí do
na teaghlaigh rannpháirteacha.

Cad é an Sprioc le Teanga Tí?
Is í sprioc na scéime, Teanga Tí, ná spreagadh agus tacaíocht a thabhairt do theaghlaigh a
bhfuil páiste acu i ngaelscoileanna nó scoileanna Gaeltachta an Ghaeilge a labhairt níos
minice agus mar ghnáth-theanga sa bhaile.

Cé is féidir leo páirt a ghlacadh sa scéim, Teanga Tí?
Samhlaítear gur íosmhéid de chúig agus uasmhéid de naoi dteaghlach a bheidh páirteach i
ngach grúpa. Tá an scéim teoranta do theaghlaigh a bhfuil páistí acu i gaelscoileanna agus i
scoileanna Gaeltachta. Déanann an scoil iarratas rannpháirteachais ar son na dteaghlaigh.

Cad é mar a mhaoineofar Teanga Tí?
Beidh ciste tacaíochta airgid ann do gach grúpa a ghlacfaidh páirt sa scéim. Bronnann an
scéim €600 agus déanann gach scoil infheistiú €300, ie, airgid meaitseála. Éascaíonn an
maoiniú eagrú ar a laghad ceithre imeachtaí teaghlach bunaithe. Is ga do na tuismitheoirí
córas tuairisce a aontú le Glór na nGael chun taifead a choinneáil ar an chaiteachas.

Cad é a tharlaíonn nuair a fhaightear iarratas rannpháirteachais?
Is gá litir léiriú suime a chur Marcas Mac Ruairí ag marcas@glornangael.ie le hiarratas a
dhéanamh páirt a ghlacadh sa scéim.

Má éiríonn le hiarratas don sceim, eagrófar cruinniú idir na teaghlaigh agus Oifigeach
Forbartha Ghlór na nGael leis an scéim a mhíniú, an próiseas a phlé agus céimeanna le
nósmhaireacht teanga sa teach a aontú. Déanfar coiste Tuismitheoirí a bhunadh leis an
íosmhéid de cheithre imeacht a reachtáil agus tuairisciú a dhéanamh ar caiteachas na scéime.
Aontófar táscairí logánta le gach grúpa le dul chun cinn a thomhais.

Iarrfar ar gach grúpa:
1. Freastal ar chruinniú le hOifigeach Fhorbartha de chuid Ghlór na nGael
2. Páirt a ghlacadh i suirbhé maidir le húsáid teanga sa teaghlach
3. Glacadh le plean nosmhaireacht teanga sa teaghlach a athrú go Gaeilge
4. Íosmhéid de cheithre ócáid chlainne, tré mheán na Gaeilge, a eagrú i gcaitheamh na
scoilbliana do na teaghlaigh a bheidh rannpháirteach
5. Clár ama do na himeachtaí seo a aontú ag an tús
6. Glacadh leis an Chód iompar in Auisín 1; agus
7. Tuairisc a chur ar fáil do Ghlór na nGael ar an chaiteachas a bhaineann leis an scéim.

Beidh ar chumas Oifigeach Forbartha Ghlór na nGael ar fáil le treoir agus comhairle a
thabhairt i rith an ama.

Aguisín 1 Meamram Comhthuisceana, Rialacha Teanga Tí

Is é is sprioc leis an scéim Teanga Tí ná imeachtaí slán Gaelacha a chur ar fáil do theaghlaigh
agus gréasáin a fhorbairt. Tá sé de dhualgas ar thuismitheoirí a chinntiú go dtuigeann siad
agus go dtuigeann a bpáistí féin na rialacha agus an cód iompair seo a leanas:

1. An Ghaeilge

 • Iarrtar ar gach éinne atá ag freastal ar na himeachtaí an Ghaeilge a labhairt.
 • Is gá go mbeidh tuismitheoir amháin le cumas maith Gaeilge in achan grúpa.

2. Tuismitheoirí

 • Iarrtar ar thuismitheoirí smacht a choinneáil ar a bpáistí féin agus fios a bheith acu i
  gcónaí ar an áit a bhfuil a bpáistí féin.
 • Is gá go mbeidh tuismitheoir / caomhnóir ag gach páiste ag na himeachtaí.

3. Páistí

 • Táthar ag súil le dea-iompair agus dea-bhéasaíocht ó gach páiste.

4. An Timpeallacht

 • Pé láthair ina mbíonn imeachtaí, is gá é a choimeád glan agus meas a léiriú ar an
  timpeallacht agus ar na háiseanna.
 • Má scriostar bréagáin nó trealamh de bharr spraoi ghairbh, gearrfar costas ar
  thuismithoeirí nó ar an té atá freagrach leis an damáiste a chlúdach.

5. Tuairisciú

 • Beidh an maoiniú leanúnach ón scéim ag brath ar ais-eolas faoi lonnaíocht, líon
  freastal agus caiteachas gach imeacht.

Ní foláir do thuismitheoirí agus do pháistí a thuiscint go bhfuil gá leis na rialacha seo lena
chinntiú go mbeidh imeacht fiúntach taitneamhach ag cách agus go gcaomhnaítear
timpeallacht na teanga. Beidh an tionscadal á riaradh de réir an mheamram comhthuisceana
seo idir an scoil, na tuismitheoirí agus Glór na nGael.

Eolas: marcas@glornangael.ie