Site logo

Líonraí de theaghlaigh Ghaeilge agus tacaíocht Ghlór na nGael

Bronnadh cúraimí náisiúnta ar Ghlór na nGael sa bhliain 2014 tabhairt faoi fhorbairt na Gaeilge mar theanga theaghlaigh agus tacaíocht a sholáthar do na teaghlaigh atá ag tógáil clainne le Gaeilge. 

Ar ndóigh, is bunchloch phleanála theanga é cur chun cinn na Gaeilge i measc teaghlach. Is sa teaghlach a chinntítear saibhreas teanga do na glúnta atá le teacht. Is cúraim í an saibhreas sin nach féidir bronnadh ar scoileanna amháin. Is gá go mbeidh saibhreas labhartha beo sa phobal.

Bíonn bunú agus forbairt líonraí ag croílár an obair a dhéanann an rannóg Theanga Tí de chuid Ghlór na nGael. Tugann na líonraí teaghlaigh le chéile agus is trína bhunú is fearr gur féidir pobail de theaghlaigh Ghaeilge a fhorbairt. 

Déantar cruthú na líonraí trí imeachtaí a eagrú a thugann teaghlaigh Ghaeilge le chéile. 

Bíon sé i gceist ag na himeachtaí seo:

  • Cúinsí a chruthú  inar féidir le tuismitheoir an Ghaeilge a roghnú mar theanga chlainne
  • Daoine a spreagadh chun Gaeilge a roghnú mar theanga chlainne 
  • Tacaíocht dhíreach agus indíreach ar fáil do thuismitheoirí atá ag tógáil clainne le Gaeilge 
  • Cuidiú le tuismitheoirí agus daoine óga cumas cainteoir dúchais a bhaint amach

Bíonn na hócáidí á n-eagrú bunaithe ar mianta agus riachtanais na dteaghlach féin agus ina measc bíonn:

  • Ócáidí áitiúla a reáchtáil do theaghlaigh le leanaí óga
  • Eachtraíocht do theaghlaigh le páistí níos mó
  • Saoire Ghaeltachta

Más suim leat go mbeidh líonra á fhorbairt agus imeachtaí do theaghlaigh Ghaeilge i do cheantar féin, is féidir teagmháil a dhéanamh le Glór na nGael ach rphost a chur chuig Marcas Mac Ruairí ag marcas@glornangael.ie