Site logo

Saoire Mháithreachais – Tuaisceart

 

Cuspóir

Cloíonn Glór na nGael leis na forálacha anseo thíos maidir le pá agus saoire mháithreachais; tugtar achoimre ar na forálacha sin anseo thíos: Tá ceart reachtúil ag gach Comhalta Foirne atá ag súil do shaoire mháithreachais 52 seachtain ina mbeidh:
  • 26 seachtain de Ghnáthshaoire Mháithreachais
  • 26 seachtain de Shaoire MháSaoire Mháithreachais – Tuaisceartithreachais Bhreise
Caithfear dul ar shaoire mháithreachais ar feadh dhá sheachtain ar a laghad díreach i ndiaidh bhreith an pháiste.   

Raon Feidhme an Bheartais

Caithfidh meántuilleamh seachtaine a bheith ag an gComhalta Foirne ag nó os cionn na teorann tuillimh is ísle do Ranníocaíochtaí Árachais Náisiúnta chun cáiliú don Phá Reachtúil Máithreachais.   

Beartas

Tá Comhaltaí Foirne ag a bhfuil 26 seachtain ar a laghad de sheirbhís leanúnach faoi thús an 15ú seachtain roimh sheachtain mheasta na breithe clainne i dteideal 39 seachtain de Phá Reachtúil Máithreachais san iomlán. Íoctar 100% dá meántuilleamh seachtainiúil do phá sa chéad 26 seachtain. Íoctar an ráta seachtainiúil caighdeánach den Phá Reachtúil Máithreachais a leagann an Rialtas síos don phá do na chéad 13 seachtaine eile. Beidh na 13 seachtaine deiridh gan phá. Leagann an Rialtas síos ráta an phá reachtúil agus is é sin a chuirfear i bhfeidhm.     

Teagmháil le linn Saoire Mháithreachais

Féadfaidh Glór na nGael teagmháil réasúnta a dhéanamh leat ó am go ham agus tú ar shaoire mháithreachais chun, mar shampla, thú a choinneáil ar an eolas faoi fhorbairtí san ionad oibre nó chun socruithe a phlé leat faoi fhilleadh ar an obair. Féadfaidh tú, más maith leat, agus trí chomhaontú le do Bhainisteoir Líne, suas le deich “lá chun fanacht i dteagmháil” a úsáid i rith na saoire máithreachais. Tabharfaidh tú faoi obair ar na laethanta sin nach mbeidh teoranta do do ghnáthobair, agus gheobhaidh tú íocaíocht orthu dá bharr sin. Má tá tú ag fáil Pá Reachtúil Máithreachais i rith na laethanta sin, d’fhéadfadh sé dul i dtreo an mhéid pá a comhaontaíodh. Féadfar na deich lá sin a dhéanamh ag céim ar bith den tsaoire mháithreachais, seachas i rith na tréimhse éigeantaí, is é sin sa dá seachtain díreach i ndiaidh bhreith do pháiste, le comhaontú do Bhainisteora Líne.  

Cúram Réamhbhreithe a Chur in Iúl

Tá Comhalta Foirne atá ag súil agus a rinne coinne/coinní le haghaidh cúram sláinte réamhbhreithe i dteideal am réasúnta saor le pá chun freastal ar an gcoinne/na coinní sin, lena n-áirítear am réasúnta chun taisteal chuig an gcoinne óna háit oibre, agus ar ais arís. Seachas i gcás éigeandála, ba cheart coinní mar sin a chur in iúl dá Bainisteoir Líne i scríbhinn dhá seachtain ar a laghad roimh ré, agus ba cheart tacú leis sin le cárta coinne nó cáipéis chuí eile ar a dtugtar dáta agus am na coinne le fios. Mura dtugtar a leithéid de cháipéis, d’fhéadfaí an t-am saor a dhiúltú.  Nuair is féidir, ba cheart do Chomhaltaí Foirne iarracht a dhéanamh na coinní sin a eagrú le haghaidh taobh amuigh dá n-uaireanta oibre. Sin nó, más féidir, ba cheart na coinní a eagrú le haghaidh thús nó dheireadh an lae oibre chun an méid a chuirtear isteach ar obair Ghlór na nGael a laghdú a oiread agus is féidir.  I gcás Comhaltaí Foirne ag a bhfuil caidreamh cáilithe le bean atá a súil nó a páiste, beidh siad i dteideal am saor gan phá chun freastal ar suas le dhá rang réamhbhreithe. Áirítear le caidrimh cháilithe: athair an pháiste, céile nó páirtí na máthar, nó tuismitheoir beartaithe páiste i socrú máthairionadaíochta.  Cuirtear teorainn sé uair an chloig go leith le haghaidh gach coinne leis an am saor sin. Caithfidh an Comhalta Foirne dearbhú a thabhairt ina luaitear: dáta agus am na coinne; go gcáilíonn siad le haghaidh an ama shaoir mar gheall ar a gcaidreamh leis an máthair nó an páiste; agus go dteastaíonn an t-am saor chun freastal ar choinne leis an mbean atá ag súil le páiste, coinne a rinneadh ar chomhairle cleachtóra leighis chláraithe, alta nó cnáimhsí. Ní gá don Chomhalta Foirne cóip den chárta nó litir choinne a thabhairt.   

Marbh-bhreith

Má bhíonn, ar an drochuair, páiste an Chomhalta Foirne marbh-bheirthe i ndiaidh an 24ú seachtain den toircheas, tá an Comhalta Foirne i dteideal a saoire mháithreachais agus pá iomláin. Teastóidh fianaise sula bpróiseáiltear íocaíochtaí; d’fhéadfaí leas a bhaint as deimhniú marbh-bhreithe nó fógra na marbh-bhreithe ón gcnáimhseach nó dochtúir a raibh an bhean faoina gcúram.  

Filleadh ar an Obair a Chur in Iúl

Má theastaíonn uait filleadh ar an obair sula dtagann deireadh le do theidlíocht saoire máithreachais, caithfidh tú fógra ocht seachtaine ar a laghad a thabhairt den dáta a mbeartaíonn tú filleadh. Faoin reachtaíocht, tá tú i dteideal filleadh ar an obair chuig an bpost céanna leis an gconradh fostaíochta céanna. Mura bhfuil sé indéanta go réasúnach go bhfillfeá ar do phost, cuirfear obair mhalartach oiriúnach ar fáil duit.   

Sláinte agus Sábháilteacht 

A luaithe is eol do bhainisteoir go bhfuil Comhalta Foirne ag súil nó go n-insítear do bhainisteoir gur rugadh páiste di le sé mhí anuas nó go bhfuil sí ag beathú páiste ar an gcíoch, caithfidh an bainisteoir measúnú riosca sonrach a eagrú ar ghníomhaíochtaí oibre a chaithfidh an Comhalta Foirne a dhéanamh agus an Comhalta Foirne a chosaint ar oibriú i réimsí a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh dá sláinte. Má tá tú ag súil, ag beathú páiste ar an gcíoch, nó má rugadh páiste duit le deireanaí, agus má airíonn tú go bhfuil riosca sláinte agus sábháilteachta i gceist le do phost nó d’ionad oibre duit féin nó do do pháiste, ba cheart duit d’ábhar imní a chur ar shúile do Bhainisteora Líne.