Site logo

Saoire Mháithreachais – Deisceart

 

Cuspóir

Tá gach Comhalta Foirne atá ag súil i dteideal saoire mháithreachais beag beann ar a bhfad seirbhíse. Áirítear leis sin 26 seachtain de shaoire mháithreachais ar a dtugtar Gnáthshaoire Mháithreachais, agus 16 seachtaine breise saoire atá roghnacha má roghnaíonn an Comhalta Foirne leas a bhaint as. Caithfear an tsaoire bhreise sin a thógáil díreach i ndiaidh na Gnáthshaoire Mháithreachais.   

Raon Feidhme an Bheartais

Íocann Glór na nGael 100% de thuarastal an chomhalta foirne don chéad 26 seachtain den tsaoire mháithreachais, agus bíonn na 16 seachtaine roghnacha eile gan phá. Tráth a scríobhtar seo, níl Comhaltaí Foirne i dteideal sochair ná liúntais mháithreachais don tsaoire máithreachais bhreise 16 seachtaine.  Faoi chúinsí áirithe, is féidir le haithreacha dul ar shaoire mháithreachais sa chás:
  • Faigheann an mháthair bás laistigh de 40 seachtain den bhreith 
  • Faigheann an mháthair bás laistigh de 24 seachtain den bhreith
Chomh maith leis sin, féadfaidh aithreacha dul ar shaoire mháithreachais ar feadh 16 seachtaine breise má fhaigheann an mháthair bás níos mó ná 24 seachtain tar éis na breithe, féadfaidh an t-athair dul ar shaoire mháithreachais suas go 40 seachtain i ndiaidh na breithe. Tosaíonn an tsaoire laistigh de sheacht lá de bhás na máthar.  

Beartas

Caithfidh gach Comhalta Foirne atá ag súil le páiste Glór na nGael a chur ar an eolas a luaithe agus is féidir ionas gur féidir an Measúnú Riosca ceart a dhéanamh i dteannta cúrsaí Sláinte agus Sábháilteachta a phlé. Áirítear le réimsí a chaithfear a chur in iúl le haghaidh Gnáthshaoire Mháithreachais:
  • Go bhfuil tú ag súil (atá le deimhniú le Teastas Máithreachais, a fhaightear ó chnáimhseach/dhochtúir).
  • An tseachtain a bhfuil súil le do pháiste; ba cheart go mbeadh sé sin sa Teastas Máithreachais.
  • An dáta a dteastaíonn uait go dtosóidh do Shaoire Mháithreachais (caithfidh tú fógra ceithre seachtaine ar a laghad sula mbeartaítear do shaoire a thosú a thabhairt i scríbhinn).
Má chinneann tú dátaí do shaoire beartaithe a athrú, caithfidh tú é sin a chur in iúl freisin do do Bhainisteoir Líne 28 lá ar a laghad roimh ré, seachas mura bhfuil sé sin indéanta go réasúnach.  Chun dul shaoire mháithreachais ar feadh 16 seachtaine breise, féadfaidh tú é sin a chur in iúl ag an am céanna leis an bhfógra faoin nGnáthshaoire Mháithreachais, nó is féidir leat é a chur in iúl i scríbhinn tráth nach déanaí ná ceithre seachtaine sula bhfuil súil leat filleadh ar an obair i ndiaidh na Gnáthshaoire Máithreachais. Má chinneann tú dáta beartaithe do shaoire breise a athrú, caithfidh tú é sin a chur in iúl tráth nach déanaí ná ceithre seachtaine sula raibh súil leat filleadh ón tsaoire mháithreachais mura mbeifeá ag dul ar shaoire bhreise. Buailfidh do Bhainisteoir Líne leat ansin chun do chearta máithreachais a phlé leat agus chun Measúnú Riosca ar do phost a eagrú. Mura bhfuil tú in ann tabhairt faoi do ghnáthdhualgais (mar gheall ar an toircheas), ba cheart duit dul i dteagmháil le do Bhainisteoir Líne chun comhairliúchán a eagrú chun obair eile a bheadh oiriúnach agus cuí a shainaithint.  

Liúntas Máithreachais

Molann Glór na nGael duit dul i dteagmháil le d’oifig áitiúil Leasa Shóisialaigh maidir le sochair leasa shóisialaigh. Is íocaíocht í Sochar Máithreachais a dhéantar le mná a bhíonn ar shaoire mháithreachais ón obair agus atá clúdaithe ag árachas sóisialach (ÁSPC). Caitear iarratas a dhéanamh ar an íocaíocht sé seachtaine ar a laghad sula mbeartaíonn tú dul ar shaoire mháithreachais. Caithfidh an Comhalta Foirne critéir ranníocaíochta ÁSPC a leagann an Roinn Coimirce Sóisialaí síos a chomhlíonadh chun an íocaíocht seo a fháil.  Íoctar Sochar Máithreachais ar feadh 26 seachtain, is féidir leat dul ar saoire mháithreachais gan phá ar feadh 16 seachtaine breise, agus caithfear é sin a dhéanamh díreach i ndiaidh thréimhse an tsochair máithreachais íoctha 26 seachtain. Ní chlúdaíonn an sochar máithreachais na 16 seachtaine, ach d’fhéadfá a bheith i dteideal ranníocaíochtaí árachais shóisialaigh chreidiúnaithe.   

Tús a chur le Saoire Mháithreachais

Caithfear dhá sheachtain ar a laghad, ach nach mó ná 16 seachtaine, den tSaoire Mháithreachais a thógáil faoi dheireadh na seachtaine a bhfuil súil le do pháiste.  Is ceanglas dlí é dul ar shaoire mháithreachais ar feadh dhá sheachtain ar a laghad. Chun a chinntiú go dtéann tú ar shaoire mháithreachais ar feadh dhá sheachtain ar a laghad sula mbeirtear do pháiste, caithfidh tú tús a chur le do shaoire mháithreachais an Luan roimh an tseachtain a bhfuil súil le do pháiste. Ba cheart an dáta ar a dtosóidh tú do shaoire mháithreachais a chomhaontú idir tú féin agus do Bhainisteoir Líne nuair is indéanta go praiticiúil. Má bheirtear do pháiste ceithre seachtaine nó níos luaithe ná seachtain mheasta na breithe clainne, measfar gur chomhlíon tú an ceanglas fógartha ar an gcoinníoll go gcuireann tú do Bhainisteoir Líne ar an eolas i scríbhinn laistigh den 14 lá den bhreith go bhfuil sé i gceist agat dul ar shaoire mháithreachais.   I gcás breitheanna anabaí a tharlaíonn sula raibh an tsaoire le tosú, tosaíonn an tsaoire mháithreachais ar lá na breithe agus fadaítear í don líon seachtainí roimh dháta tosaithe na saoire máithreachais ar tháinig an páiste ar an saol. Mar shampla, má bhí tú le dul ar saoire i seachtain 35 den toircheas, ach tagann an páiste ar an saol i seachtain 30, tosóidh do shaoire ar an dáta a rugadh an páiste, agus cuirfear cúig seachtaine le do thréimhse saoire 26 seachtain a bhí beartaithe.  Má bheirtear an páiste níos deireanaí ná seachtain mheasta na breithe clainne, fadófar do shaoire más gá é sin chun a chinntiú go bhfuil saoire ceithre seachtaine ar a laghad ag an gComhalta Foirne i ndiaidh na breithe. Ní tharlóidh sé sin ach sa chás go raibh moill chomh mór sin ar an mbreith nach bhfuil na ceithre seachtaine fágtha ag an gComhalta Foirne ón teidlíocht saoire bhunaidh. I gcás mar sin, ba cheart duit do Bhainisteoir Líne a chur ar an eolas i scríbhinn a luaithe is indéanta go réasúnta faoin síneadh beartaithe, agus an tréimhse sínte agus fad na tréimhse sínte a dheimhniú i scríbhinn.   

Cúram Réamhbhreithe

Tá tú i dteideal am saor le pá le haghaidh cúram réamhbhreithe. Ba cheart duit an t-am saor a iarraidh ar do Bhainisteoir Líne, agus fógra dhá sheachtain a thabhairt i scríbhinn roimh gach coinne, seachas an chéad choinne. D’fhéadfaí iarraidh ort deimhniú ar choinne a thabhairt. Íocfar an gnáthráta pá in aghaidh na huaire leat don am saor sin.  Tá Comhalta Foirne atá ag súil i dteideal am saor le pá chun freastal ar shraith amháin de ranganna réamhbhreithe, seachas na trí rang deiridh i sraith ranganna. Sa chás nach bhfuil Comhalta Foirne atá ag súil in ann freastal ar shraith iomlán de ranganna réamhbhreithe, mar gheall ar chúinsí nach raibh aon smacht ná neart orthu, beidh sí i dteideal am saor chun freastal ar aon ranganna a cailleadh i rith toircheas ina dhiaidh sin. Tá aithreacha i dteideal am saor le pá chun freastal ar an dá rang deiridh i sraith de ranganna réamhbhreithe.  

Cuairteanna Leighis

A luaithe a dheimhnítear do thoircheas le teastas, d’fhéadfá a bheith i dteideal am saor a thógáil go réasúnach le haghaidh cuairteanna leighis a bhaineann leis an toircheas. Caithfidh tú fógra dhá sheachtain a thabhairt do do Bhainisteoir Líne faoi do chuairteanna leighis, lena n-áirítear do dheimhniú ar choinne.  

Teagmháil le linn Saoire Mháithreachais

Féadfaidh Glór na nGael teagmháil réasúnta a dhéanamh leat ó am go ham agus tú ar shaoire mháithreachais chun, mar shampla, thú a choinneáil ar an eolas faoi fhorbairtí san ionad oibre nó chun socruithe a phlé leat faoi fhilleadh ar an obair.  

Filleadh ar an Obair a Chur in Iúl 

Má theastaíonn uait filleadh ar an obair sula dtagann deireadh le do theidlíocht saoire máithreachais, caithfidh tú fógra ocht seachtaine ar a laghad a thabhairt den dáta a mbeartaíonn tú filleadh. Faoi Alt 26 den Acht um Chosaint Mháithreachais, 1994 arna leasú in 2004, tá tú i dteideal filleadh ar an obair chuig an bpost céanna leis an gconradh fostaíochta céanna. Mura bhfuil sé indéanta go réasúnach go bhfillfeá ar do phost, cuirfidh Glór na nGael obair mhalartach oiriúnach ar fáil duit.  

Sláinte agus Sábháilteacht

A luaithe is eol do Bhainisteoir Líne go bhfuil Comhalta Foirne ag súil nó go n-insítear do Bhainisteoir Líne gur rugadh páiste di le sé mhí anuas nó go bhfuil sí ag beathú páiste ar an gcíoch, caithfidh an Bainisteoir Líne measúnú riosca sonrach a eagrú ar ghníomhaíochtaí oibre a chaithfidh an Comhalta Foirne a dhéanamh agus an Comhalta Foirne a chosaint ar oibriú i réimsí a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh dá sláinte. Má tá tú ag súil, ag beathú páiste ar an gcíoch, nó má rugadh páiste duit le deireanaí, agus má airíonn tú go bhfuil riosca sláinte agus sábháilteachta i gceist le do phost nó d’ionad oibre duit féin nó do do pháiste, ba cheart duit d’ábhar imní a chur ar shúile do Bhainisteora Líne.