Site logo

POLASAÍ COIMHLINT LEASA

 

AIDHM AN PHOLASAÍ

Is é aidhm an pholasaí seo tiomantas Ghlór na nGael a léiriú do chur i bhfeidhm córais a chinntíonn nach n-ardaíonn coimhlint leasa agus go bhfuil an eagraíocht ag gníomhú de réir cheanglais na reachtaíochta lena mbaineann. Le cois na gceanglas dlíthiúil faoi Acht na gCuideachtaí 2006 ó thuaidh agus Acht na gCuideachtaí, 2014 ó dheas, cuirfear i bhfeidhm an polasaí seo a leanas chun trédhearcacht i ngach gníomh a ghlacann Glór na nGael a chinntiú.  Aithníonn Glór na nGael go bhféadfadh coimhlint leasa dhealraitheach a bheith lán chomh dochrach le fíorchoimhlint leasa a bheith ann agus nach mór, dá réir, a leithéid a sheachaint  

SCÓIP AN PHOLASAÍ

Tá an polasaí seo i bhfeidhm do gach ball d’fhoireann na heagraíochta agus do chomhaltaí boird na heagraíochta araon.  

POLASAÍ

Arna cheapadh chuig Glór na nGael, ní mór do gach ball den fhoireann agus ball den Bhord Stiúrtha sonraí a chur ar fáil do cheannasaí na heagraíochta maidir lena c(h)uid fostaíochta agus gach leas gnó eile lena n-áirítear scairshealbhaíochtaí, caidrimh ghairmiúla srl., a bhféadfadh coimhlint leasa a bheith ag gabháil leo nó a d’fhéadfadh tionchar ábhartha a imirt ar an mball foirne / ar an mBord Stiúrtha maidir le cur i gcrích a c(h)uid feidhmeanna mar fhostaí / mar bhall den Bhord Stiúrtha. Maidir le leasanna ar bith de chuid duine de chlann an fhostaí / Bhord Stiúrtha a mbeifí ag súil go réasúnta leis go mbeadh sé/sí ar an eolas fúthu nó aon duine nó foras a bhaineann leis an bhfostaí / mball den Bhord Stiúrtha a bhféadfaí coimhlint leasa a bheith ag gabháil leis nó a d’fhéadfadh tionchar ábhartha a imirt ar an bhfostaí / mball den Bhord Stiúrtha maidir le cur i gcrích a c(h)uid feidhmeanna ní mór dó/di iad seo a nochtadh chomh maith. Chun na críche seo, áireofar na daoine agus na forais seo a leanas orthu siúd a bhaineann leis an bhfostaí / mball den Bhord Stiúrtha:  
 1. céile, tuismitheoir, deartháir, deirfiúr, leanbh nó leasleanbh;
 2. dlúthchara;
 3. comhlacht corpraithe lena mbaineann an fhostaí / comhalta boird;
 4. duine ag gníomhú mar iontaobhaí d’aon iontaobhas, ar a mbeadh an fostaí / ball den
Bhord Stiúrtha nó na daoine ag (a) nó (b) thuas nó an comhlacht corpraithe ag thuas ina dtairbhithe dá bharr;
 1. duine ag gníomhú mar pháirtnéir de chuid an fhostaí / bhall an Bhord Stiúrtha nó de
chuid aon duine nó forais atá, de bhua (a) – (d) thuas, bainteach leis an bhfostaí / mball den Bhord Stiúrtha.   D’fhéadfaí tuiscint as gurb ann do choimhlint leasa i dtosca ina bhfuil leas bainteach ag an bfhostaí / mball den Bhord Stiúrtha mar a shainmhíntear in (a) – (e) thuas nó:  
 1. Má tá sé/sí féin i mbun gnó le leas bainteach, bíodh sin ina dhuine aonair, ina chomhlacht corpraithe, ina chumann nó ina chomhlachas; 
 2. Má tá scaireanna nó úinéireacht nó leas dílseánaigh eile aige/aici nó má tá sé/sí ina f(h)ostaí den chomhlacht chorpraithe, den chumann nó den chomhlachas; 
 3. Más féichiúnaí nó más creidiúnaí é/í den duine aonair sin, den chomhlacht chorpraithe, den chumann nó den chomhlachas;
 4. Má shealbhaíonn sé aon oifig bíodh sin mar Stiúrthóir nó mar chomhairleoir nó eile de chomhlacht corpraithe, de chumann nó de chomhlachas dá sórt, bíodh luach saothair ag dul leis nó ná bíodh;
 
 1. Ní mór do gach fostaí / ball den Bhord Stiúrtha sonraí maidir le leasanna gnó de réir mar atá leagtha amach thuas a chur ar fáil do cheannasaí na heagraíochta de réir mar a thagann siad chun solais dó/di le linn thréimhse a stiúrthóireachta.
 
 1. Sa chás go mbeidh sé ábhartha in aon cheist a tharlaíonn, ní mór don fhostaí / ball den Choiste Stiútha a chur in iúl don cheannasaí na heagraíochta fostaíocht agus aon leasanna gnó eile na ndaoine uile a bhaineann leis/léi, de réir mar a shainmhínítear ag (A). 
 
 1. Is faoi lánrogha na heagraíochta é nochtadh mionscairshealbhaíochtaí na bhfostaithe / mball den Bhord Stiúrtha. 
 
 1. Sa chás go bhfuil fostaí / ball den Bhord Stiúrtha éiginnte faoi cé acu a éilíonn nó nach n-éilíonn an Polasaí seo nochtadh leasa dá c(h)uid féin nó de dhuine bainteach, ní mór dó/di dul i gcomhairle le Cathaoirleach / le mBainisteoir Acmhainní Daonna na heagraíochta.
 
 1. Coimeádfar sonraí na leasanna thuas ag Cathaoirleach na heagraíochta i gclár rúnda ar leith agus déanfar é a nuashonrú gach bliain. Cuirfear in iúl do Chathaoirleach na heagraíochta a luaithe agus is féidir aon athruithe a tharlóidh san idirlinn.  Ní bheidh teacht ar an gclár rúnda seo ach ag Cathaoirleach agus mBainisteoir Acmhainní Daonna na heagraíochta amháin.
 
 1. Sa chás go dtarlaíonn ceist a bhaineann le leasanna an Uachtaráin, ní mór dó/di an Tánaiste nó ball eile den Bhord Stiúrtha a údarú chun plé leis an ábhar.  Is é an duine a cheapfar amhlaidh a bheidh mar chathaoirleach ar chruinnithe agus plé nó cinneadh á dhéanamh ar an ábhar ina bhfuil leas ag an Cathaoirleach nó ag duine nó foras a bhaineann leis an Cathaoirleach. Ní mór don Cathaoirleach bheith as láthair le linn plé agus próisis chinnteoireachta dá sórt.
 
 1. Ní chuirfear ar fáil don fhostaí / bhall den Bhord Stiúrtha aon cháipéisí eagraíochta a bhaineann le haon phlé maidir leis na leasanna thuas sula ndéanfar cinneadh. (Ar na cáipéisí sin áireofar na cáipéisí siúd atá bainteach le cásanna a bhaineann le hiomaitheoirí do na leasanna thuas).  Ar chinní a bheith déanta, cuirfear in iúl don fhostaí / don bhall den Bhord Stiúrtha iad. 
 
 1. De thairbhe go n-aithnítear go bhféadann leasanna an fhostaí / an bhall den Bhord Stiúrtha agus daoine a bhaineann leis/léi athrú go rialta, ní mór don fhostaí / bhall den Bhord Stiúrtha, má fhaigheann sé/sí cáipéisí a bhaineann lena leasanna nó le leasanna daoine a bhaineann leis/léi, na cáipéisí a chur ar ais chuig Cathaoirleach na heagraíochta a luaithe agus is féidir.
 
 1. Ní mór d’fhostaithe / bhaill na heagraíochta a chinntiú go bhfanann siad amach as plé nó cinneadh ar ábhair a tharlaíonn ina bhfuil leas ag an bhfostaí / ag an mball den Bhord Stiúrtha sin (seachas ina c(h)áil mar fhostaí / ball den Bhord Stiúrtha san eagraíocht) nó ag duine nó foras a bhaineann leis an bhfostaí / ball den Bhord Stiúrtha. I gcásanna den chineál seo, coimeádfar taifead ar leithligh den idirphlé (nach mbeidh aon teacht ag an bhfostaí / mball den Bhord Stiúrtha air). 
 
 1. Má bhíonn aon cheist maidir le cé acu a bhaineann nó nach mbaineann cás le leasanna an fhostaí / an bhall cen Bhord Stiúrtha nó duine nó forais a bhaineann leis an bhfostaí sin, is é Cathaoirleach na heagraíochta a dhéanfaidh cinneadh ar an cheist. 
 

Láimhseáil Comhlintí Leasa

Teist
Féadann coimhlintí leasa tarlú mar gheall ar a bheith bainteach sa chinnteoireacht a bhaineann le hullmhú nó cur i bhfeidhm straitéis nó pholasaí Ghlór na nGael, srl.   Seo leanas an eochairtheist a chuirtear i bhfeidhm i ngach cás: An bhfuil leas an fhostaí / ball den Bhord Stiúrtha réamhchlaonta? – sin le rá an measfadh duine réasúnta, agus na fíricí á scrúdú go hoibiachtúil aige/aici, go mbeadh sé deacair ar an bhfostaí / mball den Bhord Stiúrtha cinneadh a dhéanamh go hoibiachtúil ar mhaithe le leas an phobail gan ligint dá leasanna tionchar a imirt air/uirthi.   I dtosca ina meastar gurb ann do choimhlint leasa, ní mór don fhostaí / ball den Bhord Stiúrtha:  
 1. A  chinntiú gur fograíodh agus gur cláraíodh go cuí a c(h)oimhlint leasa 
 2. Aon cháipéisí a cuireadh ar fáil ag an eagraíocht a bhaineann leis an ábhar i gceist a chur ar ais chuig Cathaoirleach na heagraíochta a luaithe agus is féidir
iii. Fanacht amach as aon phlé ar an réimse siúd ina bhfuil leas ag an bhfostaí.  

Nósmhaireacht ag cruinnithe na heagraíochta

  Tar éis do gach fostaí / ball den Bhord Stiúrtha leas / leasanna a chlárú den chéad uair, ba cheart go mbeadh mír ar leith ar chlár na gcruinnithe a thagann ina dhiaidh sin faoin teideal “Eolas Nua i dtaobh leas na bhFostaithe / mBall den Bhord Stiúrtha”.  Nuair a ardaítear an mhír sin ar an gclár ba cheart don Cathaoirleach a fhógairt ar bhealach simplí go bhfuil fáilte roimh bhaill den Bhord Stiúrtha a leas a dhearbhú, mar shampla, “Tá fáilte roimh baill den Bhord Stiúrtha a leas a dhearbhú trí theagmháil a dhéanamh le Cathaoirleach na heagraíochta tar éis an chruinnithe”.