Site logo

6.1. FREAGRACHTAÍ GINEARÁLTA AN FHOSTÓRA

 

CUSPÓIR

An cuspóir atá leis an bpolasaí seo ná cur síos ar na príomhfhorálacha san Acht um Shabháilte, Sláinte agus Leas ag an Obair, 2005 ó dheas agus an tOrdú um Shábháilteacht agus Sláinte Health (TÉ) 1978 ó thuaidh le béim ar leith ar fhreagrachtaí Ghlór na nGael agus na bhfostaithe. Tá sé ina choinníoll fostaíochta do gach fostaí go bhfeidhmeodh an fostaí i gcónaí ar mhaithe le láthair oibre shábháilte. Féadfar déileáil le haon ghníomh a bheadh contrártha don choinníoll fostaíochta sin nó le ceanglais na reachtaíochta sláinte agus sábháilteachta mar chion a mbeadh caingean smachta tromchúiseach inghearrtha ina leith.  

RAON

Tá an polasaí seo i bhfeidhm d’fhostaithe uile na heagraíochta agus iad ar an láthair oibre, agus aon áit eile a bhfreastalaíonn siad uirthi le linn na fostaíochta.  

POLASAÍ

Tá sé ina pholasaí ag Glór na nGael feidhmiú ar bhealach slán a chosnaíonn sábháilteacht, sláinte agus leas na bhfostaithe uile de réir na reachtaíochta cuí. Dearbhaíonn an polasaí seo freisin freagrachtaí ginearálta na heagraíochta agus na bhfostaithe ina leith seo.  

Freagrachtaí an Fhostóra

Leagtar amach achoimre thíos ar fhreagrachtaí an fhostóra faoin Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, 2005 ó dheas agus an tOrdú um Shábháilteacht agus Sláinte Health (TÉ) 1978 ó thuaidh mar atá:   Cinnteoidh gach fostóir, a mhéid is féidir go hindéanta, sábháilteacht, sláinte agus leas ag an obair gach duine dá f(h)ostaithe.   Déanfaidh an fostóir a d(h)ícheall go háirithe:
 • Bainistiú agus stiúradh a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí oibre ar bhealach a chinnteoidh sábháilteacht, sláinte agus leas ag an obair d’fhostaithe uile na heagraíochta;
 • Bainistiú agus stiúradh a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí oibre ar bhealach a choiscfidh aon iompar míchuí nó iompar a bhféadfadh riosca sláinte agus sábháilteachta d’fhostaithe eascairt as;
 • I ndáil leis an láthair oibre, cinnteoidh an fostóir;
  • Dearadh, soláthar agus cothabháil an láthair oibre ionas go mbeadh sí i riocht atá sábháilte agus nach bhfuil baolach don tsláinte,
  • Dearadh, soláthar agus cothabháil ar na bealaí rochtana ar an láthair oibre agus amach as an láthair oibre,
  • Dearadh, soláthar agus cothabháil an trealaimh nó aon mhíre eile atá nó a d’fhéadfadh bheith ina riosca sláinte agus sábháilteachta,
  • Sábháilteacht agus cosc riosca sláinte ag an obair a f(h)ostaithe a chinntiú i ndáil le húsáid aon mhíre nó substainte, iad a bheith faoi lé torainn, tonnchreatha, radaíochta ianaíche nó eile nó aon oibreán fisiceach eile;
  • Córais a sholáthar atá pleanáilte, eagraithe, curtha i bhfeidhm, cothaithe agus nua-shonraithe de réir mar is cuí ionas go mbeidh siad sábháilte agus nach mbeidh baol ag baint leo don tsláinte;
  • Áiseanna agus socruithe a sholáthar agus a chothabháil le haghaidh leasa na bhfostaithe ag an obair;
  • Eolas, treoir, oiliúint agus maoirseacht a sholáthar mar is gá d’fhonn sábháilteacht, sláinte agus leas ag an obair na bhfostaithe a chinntiú;
  • Beartú ar na bearta sábháilteachta, sláinte agus leasa a bhfull gá leo d’fhonn sláinte, sábháilteacht agus leas na bhfostaithe a chosaint nuair atá guaiseacha á meas nó nuair atá measúnú riosca á ullmhú agus a chinntiú go gcuireann na bearta san áireamh cúinsí atá ag athrú agus prionsabail ghinearálta an choisc;
  • Le haird ar phrionsabail ghinearálta an choisc, i gcás nach féidir rioscaí aitheanta a dhíbirt ná a rialú go himleor, nó i gcásanna a fhorordófaí, éadaí cosantacha cuí a sholáthar d’fhonn sábháilteacht, sláinte agus leas ag an obair na bhfostaithe a chinntiú, a mhéid is féidir go hindéanta;
  • Pleananna agus nósanna imeachta imleora a ullmhú agus a leasú, de réir mar is iomchuí, a mbeadh gá iad a leanúint agus na bearta le glacadh i gcás éigeandála, contúirt thromchúiseach nó gar-chontúirte;
  • Timpistí agus tarluithe contúirteacha a thuairisciú, ar thimpistí agus tarluithe iad arna bhforordú ag an Údarás Sláinte agus Sábháilteachta; agus
  • Seirbhísí duine inniúil a fháil le sláinte, sábháilteacht agus leas ag an obair na bhfostaithe a chinntiú, a mhéid is féidir go hindéanta.
 

Freagrachtaí an Fhostaí

Tá sé de fhreagracht ar an bhfostaí comhoibriú leis an lucht bainistíochta i gcur i bhfeidhm tionscnaimh sláinte agus sábháilteachta na heagraíochta. Ba chóir d’fhostaithe a bheith ar an eolas go bhfuil freagracht orthu i leith shábháilteacht a gcuairteoirí nuair atá na cuairteoirí sin ar an láthair.   Tá sainfhreagracht ar fhostaithe as a sábháilteacht féin freisin. Mar sin, beifear ag súil go ndéanfaidh fostaithe a gcuid oibre ar bhealach sábháilte, chun gortú a sheachaint dóibh féin agus dá gcustaiméirí, agus chun damáiste do threalamh agus do mhaoin na heagraíochta a sheachaint.   Éilitear ar fhostaithe gach timpiste, gach tarlú tromchúiseach, gach coinníoll baolach agus gach gníomh baolach a thuairisciú don Bhainisteoir líne nó don mBainisteoir Acmhainní Daonna.   Féadfar dualgais an fhostaí faoin Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, 2005 ó dheas agus an tOrdú um Shábháilteacht agus Sláinte Health (TÉ) 1978 ó thuaidh a achoimriú mar seo a leanas:   Ní foláir d’fhostaithe:
 • Cloí leis na forálacha iomchuí reachtúla agus cúram réasúnta a ghlacadh chun a s(h)ábháilteacht, s(h)láinte agus leas féin a chosaint nó sábháilteacht, sláinte agus leas aon duine a bhféadfadh a g(h)níomhartha nó a neamhghníomhartha ag an obair dul i bhfeidhm orthú;
 • A chinntiú nach bhfuil sé/sí faoi lé chomh mór ag meisceach go mbeadh sé sin baolach dá s(h)ábháilteacht, s(h)láinte nó leas féin nó sábháilteacht, sláinte agus leas duine eile;
 • Comhoibriú leis an eagraíocht d’fhonn cuidiú leis an eagraíocht na forálacha iomchuí reachtúla a chomhlíonadh mar is iomchuí;
 • Gan dul i mbun iompar míchuí a chuirfidh a s(h)ábháilteacht, s(h)láinte nó leas fein nó sábháileacht, sláinte nó leas duine eile i mbaol;
 • Freastal ar olliúint agus measúnú a mbeadh gá leo i ndáil le sábháilteacht, sláinte agus leas ag an obair, nó a bhaineann le hobair an fhostaí;
 • Úsáid a bhaint as aon mhir nó substaint a chuirtear ar fáil ag an obair d’fhonn a s(h)ábháilteacht, s(h)láinte agus leas a chosaint ag an obair lena n-áirítear éadaí agus trealamh cosantach;
 • Tuairisciú don bhainistíocht i ndáil leo seo:
  • Aon obair atá idir lámha, nó ar dócha a bheidh idir lámha, ar bhealach a chuirfeadh sábháilteacht, sláinte agus leas ag an obair aon duine i mbaol,
 • Aon mháchail ar an láthair oibre, na córaos ag an obair, aon mhir no substaint a d’fhéadfadh sábháilteacht, sláinte nó leas an fhostaí nó aon duine a chur i mbaol,
 • Aon sárú ar na forálacha iomchuí reachtúla a d’fhéadfadh sábháilteacht, sláinte agus leas ag an obair an fhostaí nó aon duine eile a chur i mbaol.
 
 • Gan faisnéis mí-chruinn a sholáthar don eagraíocht ar an leibhéal oiliúna faighte i ndáil lena bpost.
 

NÓS IMEACHTA CHUN CÚISEANNA IMNÍ A CHUR IN IÚL

Ba chóir d’aon fhostaí a bhfuil cúiseanna imní aige/aici i leith an pholasaí seo iad sin a chur in iúl go foirmiúil don Bhainisteoir Acmhainní Daonna nó don Bhainisteoir líne.   I gcás nach bhfaigheann siad freagra sásúil ar a gcúiseanna imní, féadfaidh siad a gcúiseanna imní a tharraingt anuas tríd an nós imeachta gearáin.