Site logo

4.1. EARCAÍOCHT AGUS ROGHNÚCHÁN 

 

Cuspóir

Tugann an polasaí seo cuntas ar thiomantas Ghlór na nGael na hAchtanna um Chomhionannas fostaíochta, 1998 agus 2004 ó dheas agus an An tOrdú um fhostaíocht agus um Dhéileáil Chothrom (Tuaisceart Éireann) 1998 a chomhlíonadh, ach comhdheiseanna a sholáthar inár nósanna imeachta earcaíochta.

 

Raon

Tá feidhm ag an bpolasaí seo i leith na n-iarrthóirí uile le haghaidh fostaíochta leis an eagraíocht agus i leith na bhFostaithe reatha atá ag cur isteach ar phoist inmheánacha san eagraíocht. Beifear ag súil go gcloífidh aon duine atá páirteach in earcaíocht agus roghnú thar ceann na heagraíochta le forálacha an pholasaí seo.

 

Polasaí

Tá Glór na nGael tiomanta do chomhdheiseanna a sholáthar i ndáil le folúntais a thagann chun cinn. Chuige sin, déanann an eagraíocht a dícheall a chinntiú go bhfuil an próiseas earcaíochta saor ó aon chineál leithcheala neamhdhleathaigh. Déanfar cinntí roghnaithe gan aird a thabhairt ar inscne, ar stádas pósta, ar stádas teaghlaigh, ar ghnéaschlaonadh, ar aois, ar mhíchumas, ar chine, ar reiligiún, ar thuairim polaitiúil, ar athrú inscne nó ar bhallraíochta den lucht Siúil an iarrthóra, mura bhfuil ceangaltais dhlisteanacha ann don phost arna cheadú sa reachtaíocht iomchuí. Chun an t-iarrthóir is fearr a fháil, beidh critéir roghnaithe bunaithe ar na scileanna, na cáilíochtaí agus an taithí a bhfuil gá leo d’fhonn an ról a chomhlíonadh go sásúil.  

 

Nós Imeachta

Roimh dhul i mbun an phróisis earcaíochta, ainmneofar na scileanna, an taithí agus na cáilíochtaí a bheidh riachtanach ag an té a cheapfar. Déanfar iarratais a mheas bunaithe ar na riachtanais seo. Reáchtálfar agallaimh ar bhealach cóir cothrom ag cinntiú go bhfuil ceisteanna scríofa sa chaoi is go lorgófar an t-eolas iomchuí a bhaineann le feidhmíocht sa phost. Féadfar modhanna roghnaithe eile a úsáid de réir mar is iomchuí, mar shampla teistiméireachtaí a sheiceáil. Cuirfear cóiríocht chuí ar fáil d’iarrthóir atá faoi mhíchumas, chun a chur ar a gcumas dul san iomaíocht don phost, agus chun an post a chomhlíonadh i gcás gurb é/í an t-iarrthóir is oiriúnaí don ról. Ní chuirfear cóiríocht réasúnta ar fáil ach i gcás nach bhfuil sé ina ualach díréireach. Le cinntiú go mbainfear amach cuspóir an pholasaí seo, cuirfear treoir ar fáil do na bainisteoirí líne agus do na baill cuí den Bhord Stiúrtha i scileanna éifeachtacha agallaimh agus roghnaithe.

Féadfar taifid a fháil maidir leis na hiarrthóirí nár éirigh leo suas le 13 mhí i ndiaidh cheapachán an té ar éirigh leis/léi.

 

Earcaíocht

Nuair atá gá le ball foirne breise a earcú cuirfear an próiseas seo a leanas i bhfeidhm.

Beidh na sonraí poist curtha le chéile don phost. San áireamh beidh:

 • Freagrachtaí an phoist
 • Scileanna atá ag teastáil
 • Taithí atá ag teastáil ón iarrthóir
 • Cáilíochtaí atá ag teastáil ón iarrthóir

Beidh na sonraí poist curtha go hiarrthóirí a lorgaíonn níos mó eolais faoin bpost.

 

Beidh fógra curtha le chéile as na sonraí poist agus socrófar ar na nuachtáin agus ar na suímh ghréasáin gur chóir an fógra a chur orthu, ag brath ar acmhainní agus cá mbeidh an post lonnaithe. Beidh an oiread eolais agus is féidir san fhógraíocht lena chinntiú go ndíreofar ar an ngrúpa earcaíochta ceart agus iarrthóirí mí-oiriúnacha a laghdú. Chomh maith le sin beidh an fógra curtha ar shuíomh gréasáin Ghlór na nGael.

 

Roghnú

 • Glacfar le hiarratais i nGaeilge amháin
 • Cuirfear painéal le chéile chun agallamh a chur ar na hiarrthóirí sin a léiríonn go gcomhlíonann siad riachtanais an phoist. Beidh an Ceannasaí, an Bainisteoir Acmhainní Daonna nó an bainisteoir líne cuí, ionadaí ó Bhord Stiúrtha Ghlór na nGael agus duine neamhspleách ar an bpainéal. Tabharfar cothromaíocht inscne san áireamh.
 • Má bhíonn níos mó ná triúr iarrthóir d’fhéadfaí an painéal gearrliosta a chur le chéile bunaithe ar an gcritéar a bhaineann leis an phost.
 • Tabharfar cuireadh do gach duine ar an ngearr-liosta teacht chuig agallamh.
 • Socrófar cé a bheas mar chathaoirleach ar an mbord agallaimh.
 • Beidh réamhchruinniú ag an bpainéal chun freagrachtaí san agallamh a roinnt.
 • Tabharfar deis don duine faoi agallamh ceisteanna a chur.
 • Ó am go céile má bhíonn beirt nó níos mó oiriúnach don phost, beidh an dara agallamh eagraithe do na hiarrthóirí sin.
 • Beidh córas marcála i bhfeidhm
 • Sa deireadh beidh cinneadh déanta ag an bpainéal ar an iarrthóir is fearr, nó tosóidh an earcaíocht arís mura bhfuil aon iarrthóir oiriúnach.

 

Tar éis an agallaimh

 • Lorgófar eolas ó mholtóirí an iarrthóra a éiríonn leis/léi sna hagallaimh roimh an bpost a ofráil dó/di
 • Déanfaidh an Ceannasaí i gcomhair leis an mBord Stiúrtha cinneadh ar an tuarastal, ag brath ar an agallamh, taithí, an deontas ceadaithe, srl.
 • Déanfar teagmháil leis an iarrthóir a éiríonn leis/léi agus cuirfear sonraí maidir leis an tairiscint os a c(h)omhair, an dáta tosaithe agus an chéad tuarastal, srl.
 • Tabharfar 48 uair a chloig ar a mhéad don iarrthóir a éiríonn leis/léi le cinneadh a dhéanamh maidir leis an tairiscint.
 • Is gá an cinneadh a chur os comhair Bhord Stiúrtha Ghlór na nGael le faomhadh go hoifigiúil.
 • Beidh coinníoll sa chonradh fostaíochta le rá go bhfuil an tairiscint ag brath ar thuairisc sásúil ó réamhscrúdú an Gharda Síochána/Access NI 
 • Tabharfar na cáipéisí seo don iarrthóir a éiríonn leis/léi le síniú:

o   Conradh fostaíochta

o   Lámhleabhar foirne Ghlór na nGael.

o   Coinníoll Gaeilge 

 • Eagrófar clár ionduchtú don iarrthóir a éiríonn leis/léi má ghlacann siad leis an

tairiscint.

 • Cuirfear ríomhphost chuig na hiarrthóirí nár éirigh leo chomh luath agus is féidir.
 • Cuirfear aiseolas ón agallamh ar fáil d’aon iarrthóir a lorgaíonn é i ndiaidh an agallaimh.