Site logo

Beartas an Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR)

Cuspóir

Is ráiteas é an beartas seo faoi thiomantas Ghlór na nGael do chearta agus príobháideachais daoine aonair a chosaint de réir an Achta um Chosaint Sonraí, 2018. Táimid tiomanta do chomhlíonadh an Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR).

 

Raon Feidhme an Bheartais

Tá Comhaltaí Foirne uile Ghlór na nGael freagrach as comhlíonadh agus cinntíonn siad nach scaiptear faisnéis phearsanta a choinníonn Glór na nGael ó bhéal ná i scríbhinn ná trí thimpiste ná ar bhealach ar bith eile d’aon tríú páirtí neamhúdaraithe. Má sháraíonn aon Chomhalta Foirne an beartas seo d’aon ghnó, d’fhéadfaí gníomh smachta a chur i bhfeidhm orthu.

 

Beartas

Leagtar amach sna rialacháin seo na nósanna imeachta atá le comhlíonadh nuair atáthar ag plé le sonraí pearsanta. Na nósanna imeachta a leagtar amach anseo thíos, cloífidh Glór na nGael, a Chomhaltaí Foirne, chonraitheoirí, ghníomhairí, shainchomhairleoirí, chomhpháirtithe agus páirtithe eile a oibríonn thar ceann Ghlór na nGael leo.

Measann Glór na nGael láimhseáil chuí agus dhlíthiúil na sonraí pearsanta mar ghné riachtanach dá rath agus an chaoi a ndéileálann sé le trí páirtithe agus lena Chomhaltaí Foirne. Cinnteoidh Glór na nGael go láimhseálann sé na sonraí pearsanta ar fad go cuí agus go dlíthiúil.

 

Prionsabail Cosanta Sonraí

Comhlíonfaimid ár bhfreagrachtaí faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí de réir na bprionsabal Cosanta Sonraí seo a leanas:

 1. Faisnéis a fháil agus a phróiseáil go cóir
  Gheobhaimid agus próiseálfaimid sonraí pearsanta go cóir agus de réir oibleagáidí reachtúla agus oibleagáidí dlíthiúla eile.
 2. Sonraí pearsanta a choinneáil ar mhaithe le cuspóir sonraithe, soiléir agus dleathach amháin nó níos mó, agus dó sin amháin
  Coinneoimid sonraí ar mhaithe le cuspóirí atá sonrach, dleathach agus a luaitear go soiléir. Ní phróiseálfar sonraí pearsanta ach ar bhealach a thagann leis na cuspóirí sin mar a shainmhínítear i maitrís úsáide sonraí pearsanta na heagraíochta.
 3. Sonraí pearsanta a úsáid agus a nochtadh ar bhealaí a thagann leis na cuspóirí sin, agus mar sin amháin
  Úsáidfimid agus nochtfaimid sonraí pearsanta sna cúinsí atá riachtanach do na cuspóirí dá mbailímid na sonraí, agus sna cúinsí sin amháin
 4. Sonraí pearsanta a choinneáil slán sábháilte
  Glacfaimid na bearta slándála cuí in aghaidh rochtain, athrú, nochtadh nó scrios neamhúdaraithe ar shonraí pearsanta, agus in aghaidh a gcaillteanais nó a ndíothaithe trí thimpiste.
 5. Sonraí pearsanta a choinneáil cruinn, iomlán agus cothrom le dáta
  Glacfaimid nósanna imeachta a chinntíonn cruinneas sonraí, iomláine agus go bhfuil na sonraí cothrom le dáta.
 6. Cinntiú go bhfuil sonraí pearsanta leordhóthanach, ábhartha agus nach bhfuil siad iomarcach
  Ní choinneoimid sonraí pearsanta ach sa mhéid atá siad leordhóthanach, ábhartha agus nach bhfuil siad iomarcach.
 7. Sonraí pearsanta a choinneáil don tréimhse a theastaíonn agus ní níos faide
  Ní choinneoimid faisnéis faoi dhaoine aonair ach a fhad is riachtanach.
 8. Cóip dá s(h)onraí pearsanta a thabhairt don duine sin, má iarrtar sin
  Glacfaimid nósanna imeachta chun a chinntiú gur féidir le hábhair sonraí leas a bhaint as a gcearta faoin reachtaíocht Cosanta Sonraí chun teacht ar a sonraí.
 9. Gan sonraí a aistriú lasmuigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch
  Ní aistreoimid ná ní stórálfaimid sonraí lasmuigh den Aontas Eorpach ná den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch gan slándáil ábhartha a chur i bhfeidhm.

  Nósanna Imeachta agus Treoirlínte

  Tá Glór na nGael tiomanta go láidir do phríobháideachas pearsanta a chinntiú chomh maith le comhlíonadh na nAchtanna um Chosaint Sonraí, lena n-áirítear treoirlíne dea-chleachtais agus nósanna imeachta a sholáthar le haghaidh gach gné den Chosaint Sonraí.

  Sonraí Pearsanta

  Sainmhínítear sonraí pearsanta mar shonraí a bhaineann le duine aonair beo is féidir a aithint ó na sonraí sin nó faisnéis eile atá i seilbh, nó ar dócha go mbeidh sí i seilbh, an rialaitheora sonraí, agus áirítear leis sin aon tuairim a chuirtear in iúl faoin duine aonair nó aon leid faoina bhfuil beartaithe ag an rialaitheoir sonraí nó aon duine eile i leith an duine aonair.

  Sainmhíníonn na rialacháin “sonraí pearsanta íogaire” freisin mar shonraí pearsanta a bhaineann le bunús ciníoch nó eithneach an ábhair sonraí; a dtuairimí polaitiúla; a gcreidimh reiligiúnacha (nó a leithéid); comhaltas i gceardchumann; a riocht sláinte fisiciúil nó meabhrach; a saol gnéasach; aon chion a choimisiúnaigh siad nó a líomhnaítear gur choimisiúnaigh siad; aon chion a rinne siad nó a líomhnaítear go ndearna siad, diúscairt na n-imeachtaí sin nó pianbhreith aon chúirte sna himeachtaí sin.

  Sonraí Pearsanta Comhalta Foirne

  Ní choinníonn Glór na nGael ach sonraí pearsanta atá ábhartha go díreach dá Chomhaltaí Foirne. Coinneofar agus próiseálfar na sonraí sin de réir na bprionsabal cosanta sonraí agus na rialachán sin. Tá samplaí anseo thíos de shonraí a d’fhéadfadh Glór na nGael a bhailiú, a choinneáil agus a phróiseáil:

  • Faisnéis aitheantais a bhaineann le Comhaltaí Foirne, lena n-áirítear, i measc faisnéis eile, ainmneacha agus sonraí teagmhála
  • Faisnéis monatóireachta comhdheiseanna lena n-áirítear aois, inscne, cine, náisiúntacht agus reiligiún
  • Taifid sláinte lena n-áirítear sonraí faoi shaoire bhreoiteachta, riochtaí sláinte, míchumais agus cógas ordaithe
  • Taifid fostaíochta lena n-áirítear, i measc taifid eile, nótaí agallaimh, curricula vitae, foirmeacha iarratais, measúnuithe, athbhreithnithe ar fheidhmíocht agus cáipéisí dá leithéid
  • Sonraí tuarastal, lena n-áirítear méaduithe, bónais, coimisiún, ragobair, sochair agus speansais
  • Taifid ar chúrsaí smachta, lena n-áirítear tuairiscí agus rabhaidh, idir fhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil
  • Sonraí faoi údair gearáin, lena n-áirítear fianaise cháipéise, nótaí ó agallaimh, nósanna imeachta a glacadh agus torthaí

 

Sonraí Pearsanta Daoine Eile

Gheofar faisnéis a bhaineann le daoine aonair chun críche soláthar seirbhísí. D’fhéadfaí a áireamh leis sin faisnéis rúnda ar nós ainmneacha, seoltaí, cúinsí pearsanta, deimhnithe sláinte, sonraí cárta creidmheasa nó dochair, sonraí bainc, srl.

Bítear cúramach agus cinntítear go bhfuil an fhaisnéis a fhaightear leordhóthanach, ábhartha agus nach bhfuil sí iomarcach don chuspóir a mbeartaítear í a úsáid lena aghaidh.

Coinneofar an fhaisnéis sábháilte ar rochtain neamhúdaraithe, caillteanas nó díothú trí thimpiste, agus ní choinneofar í ach don tréimhse a theastaíonn agus ní níos faide.

 

Rochtain ar Shonraí

Tá sé de cheart ag Comhaltaí Foirne agus ag daoine aonair eile a gcoinníonn Glór na nGael faisnéis fúthu rochtain a fháil ar aon sonraí pearsanta fúthu, bídís i gcomhaid leictreonacha nó pháipéir.

Caithfear an t-iarratas a dhéanamh i scríbhinn, agus an táille cheart a chur leis, sula bpróiseálfar an t-iarratas.

Nuair a fhaigheann Glór na nGael an tIarratas ar Rochtain ó Ábhar, beidh 30 lá ar a mhéad ag Glór na nGael chun freagra a thabhairt.

 

Do Fhreagrachtaí faoi na Rialacha Cosanta Sonraí

Chomh maith lena gcearta faoi na hAchtanna, caithfidh gach Comhalta Foirne na rialacha cosanta sonraí a leagtar amach sa Bheartas seo a chomhlíonadh nuair atá siad ag próiseáil sonraí pearsanta. Mura gcomhlíonann tú na rialacha agus na ceanglais a bhaineann le cosaint sonraí, d’fhéadfaí gníomh smachta/dlí a chur i bhfeidhm ort.

 

Ráiteas Slándála

Tá bearta glactha ag Glór na nGael chun cosaint ar phróiseáil gan chead nó ar phróiseáil neamhdhleathach ar shonraí pearsanta agus ar chaillteanas, díothú nó damáiste trí thimpiste.

Áirítear leo sin:

 

Faisnéis Phearsanta a bhaineann le Comhaltaí Foirne agus Cliaint

 

Má tú éiginnte faoin gcaoi a dtéann na treoirlínte seo i bhfeidhm ar an bhfaisnéis a choinníonn tú mar chuid de do phost, ba cheart duit tuilleadh treorach a iarraidh ar do Bhainisteoir Líne.

 

Athbhreithniú

Athbhreithneofar an Beartas Cosanta Sonraí seo go rialta i bhfianaise aon fhorbairtí reachtaíochta nó forbairtí ábhartha eile.

 

Toiliú an Chomhalta Foirne

Tríd an Admháil ag deireadh an Lámhleabhair d’Fhostaithe seo a shíniú, admhaíonn tú go bhfuil sonraí pearsanta a bhaineann leat i seilbh na hEagraíochta agus go bpróiseálfaidh an Eagraíocht iad, de réir na bhforálacha a leagtar amach sa bheartas seo.