Site logo

Beartais Eile Saoire – Tuaisceart

 

Saoire Atharthachta

Saoire Atharthachta (Gnáthshaoire Atharthachta) Cloíonn an Eagraíocht leis na forálacha reachtúla maidir le pá agus saoire Atharthachta; tugtar achoimre ar na forálacha sin anseo thíos.   Chun a bheith incháilithe don ghnáthshaoire atharthachta, caithfidh an Comhalta Foirne a bheith ag dul ar saoire chun aire a thabhairt don pháiste mar dhuine acu seo:
 • An t-athair
 • Fear céile nó páirtí na máthar (nó an uchtaitheora)
 • Uchtaitheoir an pháiste
 • An tuismitheoir beartaithe (má tá tú ag súil le páiste trí shocrú máthairionadaíochta)
  Anuas air sin, caithfidh tú:
 • Seirbhís 26 seachtain ar a laghad a bheith fabhraithe faoi dheireadh an 15ú seachtain roimh sheachtain mheasta bhreith an pháiste (ar a dtugtar ‘an tseachtain cháilithe’) nó laistigh de sheacht lá d’fhógra a fháil go bhfuil an páiste á mheaitseáil leis na tuismitheoirí uchtála
 • Fógra a thabhairt don Bhainisteoir Líne go bhfuil sé de rún agat dul ar saoire faoin 14ú seachtain roimh an tseachtain a bhfuil súil leis an bpáiste.
  Caithfidh tú an méid seo a leanas a chur in iúl:
 • An tseachtain a bhfuil súil leis an bpáiste
 • An dteastaíonn uait dul ar saoire ar feadh seachtain amháin nó dhá sheachtain
 • An dáta a dteastaíonn uait go dtosóidh do shaoire
 

Pá agus Sochair i rith Gnáthshaoire Atharthachta

Dóibh siúd atá incháilithe, íoctar tuarastal iomlán thar tréimhse an tsaoire atharthachta.  Ní théann asláithreacht ón obair mar gheall ar thréimhse Gnáthshaoire Atharthachta i bhfeidhm ar theidlíocht Comhalta Foirne do shaoire bhliantúil. Leanfar le do chonradh fostaíochta ina iomláine i gcaitheamh na tréimhse Gnáthshaoire Atharthachta seachas i gcás an ghnáthluacha saothair. A luaithe a tharlaíonn an bhreith nó an socrúchán, ba cheart duit do Bhainisteoir Líne a chur ar an eolas faoi dháta iarbhír na breithe/an tsocrúcháin, a luaithe agus is indéanta go réasúnta. Caithfidh Comhalta Foirne atá ag dul ar shaoire atharthachta cóip de dheimhniú breithe nó uchtaithe an pháiste a sholáthar.  

Saoire Uchtaithe

Cloíonn Glór na nGael leis na forálacha reachtúla maidir le pá agus saoire Uchtaithe; tugtar achoimre ar na forálacha sin anseo thíos. Tá Comhalta Foirne i dteideal Saoire Uchtaithe sa chás gur mheaitseáil gníomhaireacht uchtaithe páiste leis an tuismitheoir, beag beann ar an bhfad seirbhíse. Níl ach tuismitheoir uchtála amháin i dteideal saoire uchtaithe.   Tá Comhaltaí Foirne i dteideal Saoire Uchtaithe 52 seachtain ina mbeidh:
 • 26 seachtain de Ghnáthshaoire Uchtaithe
 • 26 seachtain de Shaoire Uchtaithe Bhreise
  Caithfidh an Comhalta Foirne Glór na nGael a chur ar an eolas laistigh de sheacht lá den mheaitseáil faoi dháta measta an tsocrúcháin agus an dáta ar a mbeartaítear an tsaoire uchtaithe a thosú. Caithfidh Glór na nGael an Comhalta Foirne a chur ar an eolas faoi dháta deiridh aon saoire uchtaithe laistigh de 28 lá ó fhógra an Chomhalta Foirne a fháil. Féadfaidh Comhaltaí Foirne an dáta a dtosaíonn a saoire uchtaithe nó atharthachta a athrú fad a thugann siad fógra 28 lá dá bhfostóir. Caithfear Glór na nGael a chur ar an eolas ocht seachtaine sula bhfilltear ar an obair má tá an Comhalta Foirne ag filleadh roimh dheireadh na tréimhse saoire iomláine a cheadaítear.  

Pá Uchtaithe

Chun cáiliú don phá reachtúil uchtaithe, caithfidh an Comhalta Foirne:
 • Seirbhís leanúnach 26 seachtain ar a laghad a dhéanamh suas go dtí an tseachtain a ndeimhníonn an ghníomhaireacht uchtaithe gur meaitseáladh iad le páiste atá le huchtú, agus an tseachtain sin san áireamh
 • Deimhniú meaitseála a thabhairt dá bhfostóir
 • An íosteorainn tuillimh ar a laghad a thuilleamh le haghaidh ranníocaíochtaí árachais náisiúnta in aghaidh na seachtaine sna hocht seachtaine faoi dheireadh an 15ú seachtain suas go dtí an tseachtain ar cuireadh in iúl dóibh gur meaitseáladh leis an bpáiste iad, agus an tseachtain sin san áireamh
  Íoctar Pá Reachtúil Uchtaithe ar feadh 39 seachtain, le pá na gcéad 26 seachtaine ag 100% den gnáththuarastal, móise 13 seachtain ag an ráta pá reachtúil móide 13 seachtain gan phá.  Caithfidh an Comhalta Foirne Glór na nGael a chur ar an eolas 28 lá ar a laghad roimh an dáta a measann sé/sí go dtosóidh an dliteanas chun pá reachtúil uchtaithe a íoc.  

Saoire do Thuismitheoirí

Cuireann Glór na nGael teidlíocht Saoire do Thuismitheoirí ar fáil do Chomhaltaí Foirne incháilithe a thagann leis an reachtaíocht atá i bhfeidhm i láthair na huaire. Tá na teidlíochtaí sin sa bhreis ar fhorálacha eile ar nós Saoire Mháithreachais agus Saoire Atharthachta. Tá Comhaltaí Foirne i dteideal saoire do thuismitheoirí gan phá sa chás:
 • caithfidh tú fostaíocht leanúnach a dhéanamh leis an gCuideachta ar feadh bliain amháin ar a laghad, á comhaireamh ón dáta ar a dtosódh an tsaoire do thuismitheoirí
 • tá freagracht tuismitheora nó meastar go mbeidh freagracht tuismitheora ort i leith an pháiste
 • tá do pháiste faoi bhun 18 mbliana d’aois
 • téann tú ar an tsaoire roimh 18ú breithlá do pháiste
 • soláthraíonn tú fianaise ar incháilitheacht ar an gCuideachta nuair a iarrtar lena haghaidh.
 

RAON NA TEIDLÍOCHTA

Féadfaidh tú dul ar saoire gan phá suas le 18 seachtaine le haghaidh gach páiste a chomhlíonann na coinníollacha cáilitheacha. Féadfaidh máithreacha agus aithreacha araon leas a bhaint as an teidlíocht iomlán le haghaidh saoire do thuismitheoirí le haghaidh gach páiste.  

TEIDLÍOCHT

Ní Comhaltaí Foirne i dteideal saoire do thuismitheoirí ach sa chás:
 • Cloíonn siad le haon iarratas ó Ghlór na nGael le haghaidh fianaise ar theidlíocht;
 • Téann siad ar saoire mar thréimhse leanúnach amháin, nó in dá bhloc a mhaireann sé seachtaine ar a laghad
 • Tá siad ag obair do Ghlór na nGael ar feadh bliain amháin ar a laghad (ach má tá do pháiste an-ghar don teorainn aoise agus tá tú ag obair do Ghlór na nGael ar feadh níos mó ná trí mhí ach níos lú ná bliain, féadfaidh tú dul ar shaoire do thuismitheoirí pro rata).
 • Thug siad fógra sé seachtaine ar a laghad dá mbainisteoir, ag cur in iúl gur mhaith leo dul ar saoire; agus
 • Níor chuir Glór na nGael an tréimhse saoire ar athlá (féach thíos faoi ‘CUR AR ATHLÁ’);
  D’fhéadfadh Glór na nGael fianaise réasúnta a iarraidh ar:
 • Freagracht nó freagracht mheasta na gComhaltaí Foirne i leith an pháiste;
 • Dáta breithe an pháiste, nó i gcás páiste a uchtaíodh, an dáta ar ar thosaigh an socrúchán.
  D’fhéadfaí fianaise a thabhairt mar fhaisnéis a thugtar i ndeimhniú breithe an pháiste nó páipéir a dheimhníonn uchtú an pháiste. Caithfidh Glór na nGael tréimhse saoire a tógadh le fostóir roimhe sin a chur san áireamh, agus coimeádann Glór na nGael an ceart dul i dteagmháil leo chun a fháil amach ar tógadh aon saoire i leith an pháiste chéanna. Ar an gcaoi chéanna, má iarrann fostóir an Chomhalta Foirne amach anseo ar Ghlór na nGael sonraí a thabhairt faoi aon tréimhse saoire do thuismitheoirí a thóg an Comhalta Foirne i leith an Pháiste, tabharfaidh Glór na nGael an t-eolas sin don fhostóir. Mura dtógann an Comhalta Foirne a dteidlíocht iomlán faoi 18ú breithlá an pháiste, caillfear an teidlíocht. Is é an t-aon eisceacht leis sin má iarrann an Comhalta Foirne dul ar saoire ach nach raibh siad in ann mar gur chuir Glór na nGael an tsaoire a athlá.  

SAOIRE DO THUISMITHEOIRÍ A CHUR IN IÚL

Caithfidh tú fógra a thabhairt do Ghlór na nGael go bhfuil sé i gceist agat dul ar shaoire do thuismitheoirí. Caithfidh tú:
 • Fógra a thabhairt i scríbhinn
 • D’fhostóir a chur ar an eolas 6 seachtaine ar a laghad sula mbeartaítear an tsaoire a thosú
 • Dáta tosaithe na saoire, an chaoi a dtógfar an tsaoire agus fad na saoire a chur san fhógra
 • Cáipéis deimhnithe a shíniú le d’fhostóir ina ndeimhnítear sonraí do shaoire do thuismitheoirí ceithre seachtaine ar a laghad sula mbeartaítear an tsaoire a thosú
  An tráth ar féidir dul ar shaoire do thuismitheoirí:
 • Má tá tú incháilithe, féadfaidh tú dul ar shaoire do thuismitheoirí am ar bith:
 • Suas go dtí 18ú breithlá an pháiste; nó
 • I gcás páiste a uchtaíodh, suas go dtí 18ú breithlá an pháiste.
 • I gcásanna ina bhfuil míchumas nó tinneas fadtéarmach ar pháiste faoi bhun 18 mbliana d’aois.
  Ní fhéadfar dul ar shaoire do thuismitheoirí i dtréimhsí níos giorra ná seachtain amháin. Caithfear dul ar shaoire do thuismitheoirí i dtréimhsí seachtaine iomláine. Más mian leis an gComhalta Foirne dul ar saoire a mhairfidh níos lú ná seachtain amháin, comhairfear fós mar sheachtain iomlán óna dteidlíocht é. Sonraítear thíos an chaoi ar féidir le comhaltaí foirne dul ar shaoire do thuismitheoirí:
 • Tréimhse saoire leanúnach amháin nó
 • Dhá bhloc ar leith a mhairfidh sé seachtaine an ceann ar a laghad
 • Má cheadaíonn d’fhostóir é, briste síos ina laethanta agus/nó uaireanta oibre
Ba cheart go mbeadh bearna deich seachtaine ar a laghad idir an dá thréimhse saoire do thuismitheoirí in aghaidh an pháiste.  

CUR AR ATHLÁ

Féadfaidh Glór na nGael tréimhse na saoire do thuismitheoirí a iarradh a chur ar athlá (seachas má bhaineann an t-iarratas leis an tréimhse díreach i ndiaidh breith páiste nó socrúchán uchtaithe páiste) sna cúinsí seo a leanas:
 • Níor thug an Comhalta Foirne fógra cuí;
 • Measann Glór na nGael go gcuirfí isteach an iomarca ar oibríocht an ghnó dá rachadh an Comhalta Foirne ar saoire sa tréimhse a sonraíodh ina f(h)ógra;
 • Tugann Glór na nGael fógra i scríbhinn don Chomhalta Foirne faoin gcur ar athlá ina leagtar amach na cúiseanna don chur ar athlá agus ina sonraítear na dátaí a gcomhaontaíonn an fostóir ceadú don Chomhalta Foirne tosú agus críochnú leis an tréimhse saoire tar éis comhairliúcháin;
 • Caithfidh Glór na nGael fógra a thabhairt don Chomhalta Foirne tráth nach deireanaí ná seacht lá i ndiaidh don Chomhalta Foirne fógra a thabhairt do Ghlór na nGael.