Site logo

CAIBIDIL 4 – BAINISTIÚ NA HILCHINEÁLACHTA 

 

CUSPÓIR 

Tá an polasaí seo ann lena léiriú go bhfuil Glór na nGael tiomanta do bhainistiú na hilchineálachta agus mar aitheantas ar dhearcadh na heagraíochta gur láidreacht í an ilchineálacht.

 

SCÓIP AN PHOLASAÍ

Tá feidhm ag an bpolasaí seo ar fud na heagraíochta.

 

POLASAÍ

Tá sé ina pholasaí ag Glór na nGael daoine a aithint ar an bpríomhacmhainn a bhfuil gá léi d’fhonn misean na heagraíochta a chur i gcrích go sásúil. Ag tacú leis an méid seo tá sé tábhachtach a mheabhrú gur féidir le difríochtaí idir daoine, bíodh na difríochtaí sin ag eascairt as cúlraí, pearsantachtaí, cultúir agus/nó cumais éagsúla a bheith ina láidreacht don eagraíocht. Tá an eagraíocht tiomanta freisin do chóiríocht chuí a sholáthar do dhaoine faoi mhíchumas, cibé acu an iarrthóir an duine sin atá ag lorg fostaíochta nó fostaí ag lorg áiseanna speisialta. Cuirfear cóiríocht réasúnta ar fáil ar an gcoinníoll nach bhfuil na bearta sin ag cur ualach díréireach ar Ghlór na nGael.

 

NÓS IMEACHTA

D’fhonn a chinntiú go n-urramaítear éagsúlacht san eagraíocht seo tá roinnt nósanna imeachta i bhfeidhm. Tá siad sin liostáilte thíos:

 

  • Comhdheiseanna – Tá an polasaí seo ann lena chinntiú go bhfuil an láthair oibre saor ó leithcheal.

  • Dínit ag an Obair – Áiríonn na polasaithe maidir le dínit ag an obair polasaithe frithchiaptha, frithchiaptha ghnéasaigh agus fritbhulaíochta na heagraíochta. Cuireadh na polasaithe seo ar bun chun cuidiú leis an eagraíocht áit shlán a sholáthar atá saor ó chiapadh, ó chiapadh gnéasach agus ó bhulaíocht, is cuma cén inscne, stádas pósta, stádas teaghlaigh, gnéaschlaonadh, cine, creideamh, tuairim polaitiúil, athrú inscne nó aois atá ag an bhfostaí, cibé acu an bhfuil siad faoi mhíchumas nó ina mball den lucht Siúil nó nach bhfuil.

  • Oiliúint agus Forbairt – Féachann an polasaí seo lena chinntiú nach bhfuil aon leithcheal ann sa phróiseas roghnúcháin le haghaidh gníomhaíochtaí oiliúna agus forbartha.

  • Earcaíocht agus Roghnúchán – Tugann an polasaí seo tiomantas i ndáil leis an iarrthóir is cáilithe don phost a earcú de réir mar a thagann poist chun cinn, agus gan leithcheal a dhéanamh sa phróiseas roghnúcháin. 


Nós Imeachta Gearáin – Tá an nós imeachta seo ann lena chinntiú gur féidir le haon fhostaí, a bhraitheann gur caitheadh leis/léi nó héagórach, an scéal a chur faoi bhráid na Bainistíochta d’fhonn scrúdú a dhéanamh ar an scéal agus réiteach a fháil air.