Site logo

4.4. AM OIBRE, SOSANNA AGUS BRISTÍ OIBRE

 

CUSPÓIR

Léiríonn an polasaí seo go bhfuil Glór na nGael ag comhlíonadh na bhforálacha san Acht um Eagrú Ama Oibre, 1997, ó dheas agus Na Rialacháin Ama Oibre (TÉ) 1998 ó thuaidh ar forálacha iad a bhaineann le ham oibre, le tréimhsí sosa agus le bristí oibre. Cosnaíonn an polasaí freisin cearta an fhostaí arna leagan amach sa reachtaíocht seo d’fhonn a chinntiú nach sáraítear iad.

 

RAON

Tá feidhm ag an bpolasaí seo i leith na bhfostaithe uile.

 

POLASAÍ

UAIREANTA OIBRE

Beidh gnáthuaireanta oibre ann de réir théarmaí agus choinníollacha na fostaíochta, Luan go Déardaoin 9.00r.n. – 5.15i.n. agus Dé hAoine 9.00r.n. – 1.00i.n.. Ó am go chéile aithnítear go bhféadfaí a éileamh ar fhostaithe obair a dhéanamh sa bhreis ar na huaireanta sin d’fhonn riachtanais ghnó a chomhlíonadh. Tá an eagraíocht tiomanta, ámh, a chinntiú nach n-oibríonn aon fhostaí níos mó ná an mheánseachtain uasta oibre, a cinneadh san Acht um Eagrú Ama Oibre, 1997 ó dheas agus Na Rialacháin Ama Oibre (TÉ) 1998 ó thuaidh. Tá tú i dteideal leathuair de bhriseadh lóin a bheith agat.  Tá tú i dteideal freisin 2 bhriseadh de 15 nóiméad an ceann a thógáil, ceann ar maidin agus an ceann eile sa tráthnóna. Tá sé ina pholasaí ag an eagraíocht a chinntiú go dtugtar an deis do gach fostaí a n-íosteidlíochtaí sosa laethúla agus seachtainiúla a thógáil de réir an Achta um Eagrú Ama Oibre, 1997 ó dheas agus Na Rialacháin Ama Oibre (TÉ) 1998 ó thuaidh. Ní ceadmhach sosanna a sceidealú do thús ná do dheireadh an lae oibre rud a thabharfadh lá oibre níos giorra don fhostaí.  

 

NÓS IMEACHTA

I gcás go mbeadh fiosrúchán ag fostaí i ndáil lena n-uaireanta oibre, lena mbristí nó lena dtréimhsí sosa, nó i gcás nach raibh siad ábalta leas a bhaint astu sin, ba chóir é sin a chur i bhfios don Bhainisteoir líne nó don Bhainisteoir Acmhainní Daonna, nó é a tharraingt anuas trí  nós imeachta gearáin na heagraíochta.

SOSANNA AGUS BRISTÍ OIBRE

Tá tú i dteideal

Níor cheart go nglacfar na sosanna seo ag deireadh an lá oibre.

Beathú Cíche 

Más máthair thú atá ag beathú cíche, tá tú i dteideal 60 bomaite saor gach lá go dtí go bhfuil an páiste dhá bhliain d’aois. Is féidir é a ghlacadh ar chúpla bealach: 

Sosanna Caitheamh Tobac

Níl aon fhostaí i dteideal sos caitheamh tobac

Sosanna Oibre agus Obair ón Bhaile 

Nuair atá tú ag obair ón bhaile, tá sé ríthábhachtach go bhfaigheann tú sos laethúil agus seachtainiúil. Titeann an dualgas cloí le rialacha maidir le sosanna oibre ar an fhostóir, ní ar an fhostaí. Mar sin féin, mura bhfuil tú in ann sosanna oibre a ghlacadh agus an fáth. 

 

Tuigeann Glór na nGael go bhfuil gá le dícheangal ó chúrsaí oibre go hiomlán nuair nach bhfuil fostaithe ar dhualgas. Mar sin, tá Glór na nGael ag cloí leis an chód cleachtais seo.

Sos Laethúil 

Sos Seachtainiúil (Laethanta saor ó obair)

Is ionann sos seachtainiúl ná na laethanta nach mbíonn tú ag obair. 

Tá tú i dteideal:

Éisceachtaí

I gcásanna áirithe, thiocfadh athruithe a dhéanamh don chleachtas thuasluaithe. Mar shampla: 

Seachas gnáthshosanna a fháil, beidh tú i dteideal scíth chúiteach. Ciallaíonn seo go nglacfar an tréimse sosa níos moille, roimh dheireadh an lae más féidir.