Site logo

Job vacancy – Oifigeach Forbartha (Development Officer)

 

Post: Oifigeach Forbartha

Grád: Oifigeach Feidhmiúcháin

Scála tuarastail De réir pá scála EOI, Ciorclán 01-08-2021 (£28,706-£29,307)

Téarma: Lánaimseartha

Fostaitheoir: Glór na nGael Teo.

Tuarastal: Ag brath ar thaithí cuí agus tuarastal reatha an iarrthóra

Spriocdháta: Is gá litir iarratais & CV a sheoladh chuig: post@glornangael.ie roimh 5.00i.n., Dé Céadaoin, 8 Nollaig 2021

Tá an post seo maoinithe ag Foras na Gaeilge

 

Teideal: Oifigeach Forbartha

Beidh ról an Oifigigh Forbartha tiomanta don phobal agus bainfidh sé le fás agus forbairt Ghlór na nGael trí straitéis shainmhínithe. Cuirfidh sé/sí an Ghaeilge chun cinn trí imeachtaí comhaontaithe, caidrimh agus gníomhaíochtaí pobalbhunaithe ar fud na hÉireann.

 

Láthair an phoist

Bíonn Glór na nGael ag feidhmiú ar bhonn uile-oileánda agus bíonn cúraim uile-oileánda ag gach fostaí dá réir sin. Samhlaítear go mbeidh an iarrthóir rathúil don ról seo lonnaithe sna sé chontae agus/nó i gContae cois teorann cé go mbeidh gá a bheith i láthair in oifigí Ghlór na nGael i Ráth Chairn ó am go ham.

Beidh an té a roghnófar ag obair as a b(h)aile féin agus cuirfear trealamh oifige cuí ar fáil.  Aontófar, leis an té a roghnófar, clár timireachta bunaithe ar cheantair tíreolaíochta réamhaontaithe. 

 

Próifíl an phoist 

Post forbartha atá i gceist leis an bpost seo. Beidh an té a cheapfar ag tabhairt faoi;

 • Obair go dlúth le coistí pobail, grúpaí pobail, grúpaí teaghlaigh, cumainn CLG agus comhlachtaí ar spéis leo úsáid na Gaeilge a mhéadú
 • Soláthar seirbhísí, comhairle agus cúnamh do ghrúpaí pobail atá ag triail ar aitheantas a bhaint amach, nó atá tar éis é a bhaint amach, mar Líonra Gaeilge, Scéim Forbartha Líonraí Gaeilge, Baile Seirbhíse Gaeltachta nó Limistéar Pleanála Teanga
 • Forbairt sheirbhísí Ghlór na nGael 
 • Forbairt sheirbhísí a bheadh úsáideach do phobal ginearálta na Gaeilge

Is sa Rannóg Forbartha Pobail a bheidh an post seo lonnaithe, agus ag plé le seirbhísí pobail, ach d’fhéadfaí é sin athrú ar threoir an Bhoird Stiúrtha

 

Príomhchúraim

I measc na gcúram a bheifear ag súil go dtabharfaidh Oifigeach Forbartha futhú tá:

 • Gréasáin de theaghlaigh atá ag tógáil clainne le Gaeilge a fhás agus a fhorbairt
 • Comhpháirtíochtaí a fhás agus a fhorbairt i bpobail áitiúla
 • Scéimeanna na heagraíochta a chur chun cinn; Teanga Tí, Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha, GRADAIM, Céimeanna
 • Comhpháirtíochtaí a fhás agus a fhorbairt le gnólachtaí áitiúla
 • Obair le hOifigigh Forbartha eile le cur chuige uile-Éireann a chinntiú
 • Pleananna gníomhaíochta samplacha a réiteach do choistí Ghlór na nGael
 • Bheith ar fáil do mholtóireacht náisiúnta Ghlór na nGael agus ar ócáidí náisiúnta eile a thiteann amach ó am go chéile
 • Aon chúram eile a cheapfaidh Bord Stiúrtha Ghlór na nGael a bheidh oiriúnach ó am go ham

 

Riachtanach

Beidh na nithe seo a leanas riachtanach don bpost seo:

 • Ardleibhéal Gaeilge scríofa agus labhartha agus scileanna maithe cumarsáide
 • Taithí i bhforbairt pobail, go háirithe in earnáil na Gaeilge
 • Cumas smaointe a chruthú agus a thabhairt chun críche 
 • Cáilíocht(aí) ábhartha le do chumas riachtanais an róil a bhaint amach a léiriú
 • Bheith in ann obair go héifeachtach laistigh d’fhoireann
 • Bheith in ann caidreamh a thógáil le daoine agus le grúpaí, agus iad a spreagadh 
 • Ceadúnas iomlán/glan tiomána agus teacht ar mhodh iompair 
 • Cumas bheith ag obair de réir spriocdhátaí teanna agus faoi bhrú
 • Fianaise a léiriú go bhfuil tú muiníneach, féinspreagtha agus dírithe ar spriocanna

 

Inmhianaithe

 • Cáilíocht, taithí nó tuiscint ar an phleanáil teanga
 • Fianaise nó taithí ar chuid de na nithe seo a leanas:
  • scríobh, ag aistriú agus ag profáil cáipéisí
  • déanamh taighde agus suirbhéanna
  • plé le cúrsaí cumarsáide agus margaíochta 
  • cruthú ábhar digiteach agus áiseanna ar líne 
  • eagrú agus bainistiú imeachtaí
 • Fianaise a léiriú go bhfuil cumas bheith ag obair de réir spriocdhátaí teanna agus faoi bhrú

 

Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí (RGCS)

Ar mhaithe lenár ndualgais a chomhlíonadh faoi RGCS tá sé riachtanach dúinn cúis dleathach a bheith againn do chuid sonraí pearsanta mar a bhaineann sé le d’iarratas a phróiseáil agus a stóráil. 

Is cóir don iarrthóir a thuiscint go bhfuil leas dlisteanach ag Glór na nGael faoi reachtaíocht fostaíochta na sonraí seo a choimeád ar feadh tréimhse bliana. 

Scriosfar na sonraí pearsanta seo nuair a théann an tréimhse ama sin in éag nó i gcás iarrthóir rathúil, coinnítear na sonraí pearsanta ar thaifead go dtí go gcríochnaíonn fostaíocht an fhostaí leis an eagraíocht.