Site logo

Earcaíocht – Scéim na gCúntóirí Teanga

Tá Scéim na gCúntóirí Teanga taobh amuigh den Ghaeltacht á reáchtáil ag Glór na nGael thar ceann an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus na Meán, mar bheart sonrach ón bPlean Gníomhaíochta 2018 – 2022 don Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030.

Ag brath ar an scoil, beidh an Cúntóir Teanga freagrach as:

  • Cuir le saibhreas cainte daltaí a bhfuil líofacht acu sa teanga
  • Páistí a bhfuil cabhair bhreise ag teastáil uathu i dtaobh na teanga de
  • Páistí nach í an Ghaeilge a dteanga dúchais

Beidh ar an gcúntóir stór focal, abairtí agus nathanna cainte, cluichí, scéalaíocht, srl a dhéanamh leis na páistí. Beidh an té a cheapfar ag obair faoi stiúir an phríomhoide / mhúinteoir ranga agus mar bhall d’fhoireann na scoile.

Tá sé riachtanach go mbeidh dea-thoil don Ghaeilge ag an té a cheapfar chomh maith le cruinneas labhartha. Ba bhuntáiste é cáilíocht sa Ghaeilge nó i gcúram leanaí, mar aon le taithí ar a bheith ag obair le páistí/déagóirí agus a bheith ag obair mar bhall d’fhoireann, a bheith ag iarrthóirí ach níl seo riachtanach. Beidh grinnfhiosrúchán a dhéanamh ar duine a cheapfar.

Tá tuilleadh eolais le fail ó Ghlór na nGael. Má tá suim agat sa bpost, líon isteach an fhoirm léiriú spéise seo :