Site logo

Tá clár oibre gníomhaíochtaí foilsithe ag Glór na nGael a thabharfaidh treoir dóibh siúd atá ag eagrú grúpaí súgartha trí mheán na Gaeilge.

Is clár gníomhaíochtaí à la carte é an foilseachán nua seo, Clár Spraoi do Ghrúpaí Súgartha, inar féidir míreanna a roghnú as 120 gníomh faoi 30 téama. 

Ba í Suzy Uí Ghallachóir, arb as Leitir Ceanainn di agus atá i mbun gnó Na Tootsies Beaga, a scríobh an leabhar do Ghlór na nGael. Beidh sé ina áis iontach do ghrúpaí súgartha Gaeilge agus teaghlaigh araon. 

Ag caint ar an fhoilseachán, dúirt Marcas Mac Ruairí, Bainisteoir Theanga Tí de chuid Ghlór na nGael: “Tagann tuismitheoirí le chéile fud fad na hÉireann lena bpáistí ag aois réamhscoile le deis a thabhairt dóibh spraoi a dhéanamh le leanaí eile agus scileanna sóisialta a fhorbairt. 

“Bíonn Glór na nGael ag tacú le grúpaí súgartha atá á eagrú trí mheán na Gaeilge ach is iad na tuismitheoirí féin a eagraíonn grúpaí súgartha i hallaí áitiúla pobail, i leabharlanna, i gclubanna CLG agus eile.

“Aithnímid go mbíonn gá le comhairle agus tacaíocht phraiticiúil orthu. Chuige sin, d’fhoilsíomar lámhleabhar sa bhliain 2021 dar teideal Bunú agus Feidhmiú Grúpaí Súgartha, leabhar a thugann treoir do thuismitheoirí ar chonas tabhairt faoi ghrúpa súgartha a bhunú, na hacmhainní a bhíonn de dhíth, céimeanna sláinte agus sábháilteachta gur gá a ghlacadh agus moltaí oibre do gach seisiún.

“Is forbairt é an foilseachán nua seo ar Bunú agus Feidhmiú Grúpaí Súgartha agus sa leabhar seo tiocfaidh an léitheoir ar chlár oibre gur féidir leis nó léi a úsáid agus iad ag pleanáil seisiúin do ghrúpa.

“Ní curaclam é seo ach clár à-la-carte gur féidir míreanna a roghnú bunaithe ar shuimeanna, ar acmhainní agus ag braith ar chumas an ghrúpa féin.

“Ba mhaith le Glór na nGael buíochas a ghabháil le Suzy Uí Ghallachóir as an saothar seo, Clár Spraoi Do Ghrúpaí Súgartha, a dhearadh dúinn. Cuirfidh obair s’aici bonn maith le blianta luath forbartha na bpáistí a bheidh ag freastal ar na grúpaí a thacaímid leo.

“Tá súil ag Glór na nGael go gcuirfidh sé seo le caighdeán na ngrúpaí súgartha agus go ndéanfaidh sé riaradh na ngrúpaí níos éascaí dóibh siúd a bhíonn á n-eagrú,” ar sé.

Mar ábhar tacaíochta do Clár Spraoi Do Ghrúpaí Súgartha, tá sraith fhíseán curtha ar YouTube ag Glór na nGael agus iad ag plé le rannta agus dánta, ióga do leanaí agus aireachas do leanaí. 

Is iad Áine Ní Shúilleabháin, údar Bróga Nua, Ciarán Mac Fhearghusa, Óga Yoga agus Katie McGreal ó Solas Relaxation a chuireann na físeán i láthair. Tá teacht orthu anseo. Gabhaimid buíochas astu uilig agus as Léiriú Súgradh Teo a léirigh iad dúinn.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ó Mharcas: marcas@glornangael.ie